Proces verbal

Încheiat azi 16.04.2019 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 195/10.04.2019, având următoarea ordine de zi:

  1. *Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii acordului de parteneriat între PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ și FUNDAȚIA FARA; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. *Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Popești-Leordeni a clădirilor și terenului aferent Grădiniței nr. 4 din șos. Olteniței, nr. 27, în vederea construirii etapizate a unei grădinițe cu 8 grupe Sp+P+1E; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. *Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere Iluminat Public str. Sfântu Vasile din oraș Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. *Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere Iluminat Public str. Popești Vest între Drumul Fermei și str. Biruinței din oraș Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. *Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere Iluminat Public str. Solstițiului între Drumul Fermei și str.Biruinței din oraș Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. *Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de monitorizare întocmit de Comisia de Monitorizare și Control al Modului de îndeplinire a Obligațiilor asumate prin Contractele de Concesiune de către Persoanele Fizice și Juridice, din Orașul Popești-Leordeni și inițierea demersurilor juridice în scopul denunțării unilaterale a Contractului de Concesiune nr. 106/26.06.2006 ce face obiectul Raportului de Control; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.
Doamna consilier Năstase Iosif propune suplimentarea cu următoarele proiecte:

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi pentru.

Punctul privind alegerea președintelui de ședință va deveni punctul 1 pe ordinea de zi, iar restul proiectelor vor fi renumerotate.
* ordinea după renumerotare.

Domnul consilier Șutru Pavel anunță că pentru proiectul de hotărâre de la punctul 7 invocă aplicarea prevederilor art. 77 din Legea nr. 393/2004.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Propuneri: Cazacu Silviu.
Se supune la vot propunerea, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Șutru Pavel părăsește sala.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Dogaru I.) și 4 abțineri (Voicu C., Alexandru I., Niculae A. și Afronie A.).
Domnul consilier Șutru pavel revine în sala de ședințe.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru, 3 abțineri (Dogaru I., Voicu C. și Alexandru I.) și 0 (zero) împotrivă.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 16 voturi pentru și 2 abțineri (Voicu C. și Alexandru I.).

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 16 voturi pentru și 2 abțineri (Voicu C. și Alexandru I.).

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 16 voturi pentru și 2 abțineri (Dogaru Ion și Afronie A.).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta