Proiect de hotărâre
privind aprobarea avizării studiilor de oportunitate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov și acordarea unui mandat special Asociației pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A.

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Administratorului Public înregistrat sub nr. 17204/10.04.2019 și expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 17369/11.04.2019;
 • în conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ținând cont de Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București- Ilfov înregistrată sub nr. 13628/21.03.2019 și de prevederile Hotărârii Consiliului Local Popești-Leordeni nr. 62/2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov
 • în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se abrogă HCL nr. 41/25.03.2019.
 • Art. 2. – Se aprobă avizarea studiilor de oportunitate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov.
 • Art. 3. – Se aprobă acordarea unui mandat special Asociației pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică.
 • Art. 4. – Se aprobă atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A.
 • Art. 5. – Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termonergetică București-Ilfov, RADET și Compania Municipală Energetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat