Proiect de hotărâre
privind aprobarea raportului de monitorizare întocmit de Comisia de Monitorizare și Control al Modului de îndeplinire a Obligațiilor asumate prin Contractele de Concesiune de către Persoanele Fizice și Juridice, din Orașul Popești-Leordeni și inițierea demersurilor juridice în scopul denunțării unilaterale a Contractului de Concesiune nr. 106/26.06.2006 ce face obiectul Raportului de Control

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 16191/09.04.2019, Raportul de specialitate al Comisiei de Monitorizare și Control al Modului de îndeplinire a Obligațiilor asumate prin Contractele de Concesiune de către Persoanele Fizice și Juridice înregistrat sub nr. 16195 09.04.2019;
 • în baza prevederilor:
  • art. 53 și art. 58 din HG nr. 168/2007, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
  • Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă raportul e monitorizare întocmit de Comisia de Monitorizare și Control al Modului de îndeplinire a Obligațiilor asumate prin Contractele de Concesiune de către Persoanele Fizice și Juridice, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă inițierea demersurilor juridice în scopul denunțării unilaterale a Contractului de Concesiune nr. 106/26.06.2006 ce face obiectul prezentului Raport de Control.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, Comisia de Monitorizare și Control al Modului de îndeplinire a Obligațiilor asumate prin Contractele de Concesiune de către Persoanele Fizice și Juridice.
Document semnat