Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere Iluminat Public str. Sfântu Vasile din oraș Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Expunerea de motive a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 14198/25.03.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 14197/25.03.2019;
  • în baza:
    • prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
    • prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) și al art. 45 alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere Iluminat Public str. Sfântu Vasile din oraș Popești-Leordeni”.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni, Direcția economică, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat