Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE P+5E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE AMENAJARE CIRCULAȚII, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 9043/16/9F din 25.09.2018 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 25.09.2018 și avizul arhitectului șef al județului Ilfov nr. 9043/16/9F din 25.09.2018, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 16756/08.04.2019, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 16.762/08.04.2019;
 • ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art. 25, alin.(1) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011;
  • art. 2, alin. (2) din Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 36, alin. (5), lit. c), pct. 11 și art. 45, alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE P+5E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE AMENAJARE CIRCULAȚII, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI” situat în orașul Popești-Leordeni, strada Biruinței, T55/7 - P 21,22,23,24 nr. cadastral 120447, situat pe terenul în suprafață de 14.232mp aflat în proprietatea STAN PETRA, ONCESCU MARIA, RAICU PAULINA, UNGUREANU MARIA, BUSU MARIUS, IUGA VASILE, IUGA TEODORA MARIA conform actului de alipire autentificat sub nr. 3512/16.08.2017 încheiat la UNNP-BIA - TEROVAN MARIA MAGDALENA.
 • Art. 2. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 3. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
Document semnat