Proiect de hotărâre
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Popești-Leordeni a clădirilor și terenului aferent Grădiniței nr. 4 din șos. Olteniței, nr. 27, în vederea construirii etapizate a unei grădinițe cu 8 grupe Sp+P+1E

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Analizând referatul nr. 14080/22.03.2019 al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat prin care propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Popești-Leordeni a clădirilor și terenului aferent Grădiniței nr. 4 și expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 15491/01.04.2019;
 • având în vedere prevederile:
  • art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 1 și art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;
  • art. 10, art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Popești-Leordeni a clădirilor și terenului aferent Grădiniței nr. 4 din șos. Olteniței, nr. 27, conform extrasului de Carte Funciară nr. 114098, în suprafață totală de 2766 mp din acte, respectiv 2767 din măsurători, având suprafață construită la sol de 467,90 mp, în vederea construirii etapizate a unei grădinițe cu 8 grupe Sp+P+1E.
 • Art. 2. – Se declară ca aparținând domeniului privat al orașului Popești-Leordeni clădirile și terenul aferent Grădiniței nr. 4 din șos. Olteniței, nr. 27, conform extrasului de Carte Funciară nr. 114098, în suprafață totală de 2766 mp din acte, respectiv 2767 din măsurători, având suprafață construită la sol de 467,90 mp.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat