Proces verbal

Încheiat azi 27.06.2022 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 284/20.06.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 34025/21.06.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. (3) Proiect de hotărâre cu privire la elaborarea analizei de nevoi sociale necesară în vederea realizării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în conformitate cu nevoile identificate la nivelul orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov; inițiator: Primar Grupul consilierilor locali ai Alianței USR- PLUS.
  2. (4) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare dintre unitatea administrativ teritorială Popești-Leordeni și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în vederea punerii la dispoziție, cu titlu gratuit, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a modulului de extragere a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice; inițiator: Primar Grupul consilierilor locali ai Alianței USR- PLUS.
  3. (5) Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în orașul Popești-Leordeni, str. Școlii, nr. 2 bis și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Centru Multifuncțional Administrativ, str. Școlii, Nr. 2 bis, orașul Popești-Leordeni, județul Iflov”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. (6) Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL; inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. (8) Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: 17 voturi pentru și una abținere (Ion Alexandru).

Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea și renumerotarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației. Propuneri:
d-nul Cazacu S: Șutru Pavel
d-nul Nistor A: Păun Cynthia
Se supune la vot prima propunere: 11 voturi pentru și 7 abțineri.

Punctul 2: Doamna secretar Margareta Ichim dă citire dispozitivului încheierii nr. 310 Ședința din Camera de consiliu din data de 22.06.2022, D 9924/1748/2022, Secția Civilă Judecătoria Cometu.
Domnul Bazac Daniel - supleant pe listele Alianței USR-PLUS este invitat să depună jurământul în fața Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.
Domnul Bazac Daniel depune jurământul și astfel se constată îndeplinirea prevederilor art 112 alin 2) din Codul Administrativ.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dna Păun C: anul viitor se vor deschide fonduri externe pentru serviciile sociale, pentru a îmbunătăți serviciile sociale pentru localitatea noastră. Din acest motiv am considerat că trebuie să ne facem temele din timp și să facem o analiză de nevoi la noi în localitate. În acest moment nu avem date pe care să ne bazăm. M-am interesat la nivel județean, nu există date privind nevoile sociale ale localității noastre. Aceste analize au mai fost făcute la Bacău și la Iași. Din acest motiv, considerăm că nu există niciun motiv să nu demarăm această analiză de nevoi pentru a putea beneficia și Popești-Leordeni de bani europeni, bani gratis.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-PLUS), și 1 vot împotrivă (Ion AL) și 10 abțineri.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-PLUS) și 11 abțineri.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
D-na consilier Păun C întreabă: care sunt termenele pentru realizarea acestui proiect? Predăm acum și care este termenul?
Răspunde Gheorghiu S: sunt termenele din studiu. Licitația va fi făcută de C.N.I.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Are cuvântul d-nul consilier Nistor A: amendamentul nostru este ca aceste cursuri să se țină în București.
Se supune la vot amendamentul: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-PLUS), 1 vot împotrivă (Ion Al), 10 abțineri.
Se supune la vot proiectul: 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS)

Punctul 8: Se dă citire documentației privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 6 mp la intersecția AL Danubiana cu Sos. Olteniței în perioada 01.06.2022-31.12.2022.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței