Proiect de hotărâre
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare dintre unitatea administrativ teritorială Popești-Leordeni și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în vederea punerii la dispoziție, cu titlu gratuit, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a modulului de extragere a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, elaborată în temeiul art. 136 alin. (1) și art. 211 și în baza art.129 alin.(1), alin (2) lit.c, alin (4) lit. e și art.196 alin (1) lit. a, din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu privire la aprobarea încheierii Protocolului de colaborare dintre unitatea administrativ teritorială Popești-Leordeni și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în vederea punerii la dispoziție, cu titlu gratuit, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a modulului de extragere a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
  • Art. 466 și următoarele din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând cont de:
  • Anunțul public al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din data de vineri, 13 august 2021, conform căruia Agenția Națională a Funcționarilor Publici a dezvoltat aplicația informatica de extragere automata a subiectelor pentru concursurile gestionate în cadrul Sistemului informatic integrat, cu scopul de a transparentiza concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice și de a determina o creștere semnificativă a încrederii în corectitudinea acestora;

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă semnarea Protocolului de colaborare între Primăria Orașului Popești-Leordeni și Agenția Națională a Funcționarilor Publici având ca obiect stabilirea unui cadru de colaborare interinstitutionala în vederea punerii la dispoziție, cu titlu gratuit, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a modulului de extragere a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, însoțită de Ghidul de utilizare a aplicației informatice de extragere automată a subiectelor pentru concursurile gestionate în cadrul Sistemului informatic integrat al Agenției.
 • Art. 2. – Modulul prevăzut la art. 1 se va utiliza cu ocazia desfășurării concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice locale de la nivelul unității administrativ teritoriale Popești-Leordeni.
 • Art. 3. – Primarul și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general al orașului Popești-Leordeni, Instituției Prefectului județului Ilfov și Instituției Primarului orașului Popești-Leordeni și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.
Document semnat