Proiect de hotărâre
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 81/09.06.2022 privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali ai orașului Popești-Leordeni aleși pentru mandatul 2020-2024

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de aprobare nr. 33690/20.06.2022 al Primarului orașului Popești-Leordeni și raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT, înregistrat cu nr. 33692/20.06.2022;
  • În temeiul art. 139 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a) și art. 217 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza prevederilor Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 81/09.06.2022, în sensul că articolul 2 va avea următorul cuprins: Art. 2. – Plata programelor de pregătire, formare și perfecționare profesională, precum și plata cheltuielilor de transport, cazare și masă se vor suporta din bugetul local cu respectarea art. 217 alin. (3) din OUG nr. 57/2019.
  • Art. 2. – Celelalte prevederi ale HCL nr. 81/09.06.2022 rămân neschimbate.
  • Art. 3. – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică a prezentei se va face, potrivit competențelor, prin grija Secretarului general al UAT.
Document semnat