Proiect de hotărâre
privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în orașul Popești-Leordeni, str. Școlii, nr. 2 bis și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Centru Multifuncțional Administrativ, str. Școlii, Nr. 2 bis, orașul Popești-Leordeni, județul Iflov”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 31687/06.06.2022, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice Investiții și Urmărire Contracte înregistrat sub nr. 31685/06.06.2022
 • În conformitate cu prevederile:
  • Ordonanței de Guvern nr. 95/12.06.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A;
 • În temeiul art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului, teren intravilan - domeniu public, situat în orașul Popești-Leordeni, str. Școlii, nr.2 bis, aflat în administrarea UAT oraș Popești-Leordeni, teren în suprafață de 1.700 mp din totalul de 1.776 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții funciare nr. 117633, nr. Cad. 117633, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.L”- S.A. a obiectivului de investiții „Construire Centru Multifuncțional Administrativ, str. Școlii,nr.2 bis, orașul Popești-Leordeni, județul Iflov”.
 • Art. 2. – (1) Amplasamentul prevăzut la art. 1 se preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
  (2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii protocolului de predare sau ulterior acestei date, este de natura a atrage răspunderea beneficiarului,UAT orașul Popești-Leordeni, CNI- SA asigurându-și dreptul de acțiune injustiție în vederea sancționării atitudinii culpabile a orașului, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune interese, când prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, orașul Popești-Leordeni, a adus atingere drepturilor și intereselor legitime ale "CNI"-SA.
 • Art. 3. – Se aprobă asigurarea finanțării de către UAT Oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov, a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.).
 • Art. 4. – UAT Oraș Popești-Leordeni, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.
 • Art. 5. – Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Oraș Popești-Leordeni în valoare de 112.908,50 lei cu TVA.
 • Art. 6. – UAT Oraș Popești-Leordeni, se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanța pe o perioada de minim 15 ani.
 • Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr.46/23.03.2022 își încetează aplicabilitatea.
 • Art. 8. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești - Leordeni, prin aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești - Leordeni..
 • Art. 9. – Secretarul general al UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat