Proiect de hotărâre
privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de aprobare al Primarului 32200/08.06.2022 și raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat nr. 32195/08.06.2022;
 • Văzând avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-leordeni nr: ......
 • Ținând cont de:
  Adresa TPBI cu nr. 31871/02.06.2022
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
  • În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
 • În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca, în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni să aprobe Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 7/29.07.2021 încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB S.A.
  (2) Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 7/29.07.2021 se constituie în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni să aprobe Actul Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 6/29.07.2021, încheiat cu operatorul regional Serviciul de Transport Voluntari SA.
  (2) Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 6/29.07.2021 se constituie în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni să aprobe Actul Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 5/29.07.2021, încheiat cu operatorul regional Ecotrans STCM SRL.
  (2) Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 5/29.07.2021 se constituie în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni să aprobe Actul Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 8/13.05.2022, încheiat cu operatorul regional SC Regio Serv Transport SRL.
  (2) Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 8/13.05.2022 se constituie în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 5. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni să aprobe modificarea următoarelor Documente asociate: Documentul Asociat 1-Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov, Documentul Asociat 3-Politica tarifară, Documentul Asociat 5-Programul de investiții al Operatorului, Documentul Asociat 6-Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare, Documentul Asociat 7- Diferențele de tarif aferente Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu Ecotrans STCM SRL Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB S.A, respectiv SC Regio Serv Transport SRL.
 • Art. 6. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni să aprobe Documentul Asociat 9-Asigurarea serviciului public de transport în situații excepționale aferent Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu Ecotrans STCM SRL Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB S.A, respectiv SC Regio Serv Transport SRL.
 • Art. 7. – Se acordă mandat special Președintelui Asociației ca în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni, să semneze Actele Adiționale la Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr., 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu operatorii regionali Ecotrans STCM SRL, Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB S.A, respectiv SC Regio Serv Transport SRL.
 • Art. 8. – Se acordă mandat special domnului/doamnei, IACOB PETRE, reprezentant al UAT Popești-Leordeni, să semneze Actele Adiționale la Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu operatorii regionali Ecotrans STCM SRL, Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB S.A, respectiv SC Regio Serv Transport SRL.
 • Art. 9. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București- Ilfov (TPBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 10. – Secretarul General al U.A.T Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei hotărâri, conform competențelor legale.
Document semnat