Proces verbal

Încheiat azi 25.09.2018 ora 14.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 403/19.09.2018, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere pentru stabilirea redevenței aferente contractelor de concesiune ale spațiilor cu destinația de cabinete medicale; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Muzeul Național de Istorie a României; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Hală depozitare și birouri P+1E, amenajare circulații, spații verzi, asigurare parcări, branșamente și utilități”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice; inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de ședință.
Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament destinate obiectivului de investiții „Proiectare și execuție aferentă proiectului amenajare/modernizare/realizare tramă stradală Șoseaua Olteniței, oraș Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  • Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi, pentru.
Se renumerotează ordinea de zi punctul 6 – Diverse va deveni punctul 8.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Năstase Iosif propune: Șutru Pavel.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 5 voturi pentru (Radu Iosif, Niculae A, Duminic M, Afronie A, Alexandru I), 1 (una) abținere (Dogaru Ion) și 10 voturi împotrivă.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 1 (un) vot împotrivă (Radu I) și 1 (una) abținere (Dogaru I).

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru și 1 (una) abținere (Afronie A).

Punctul 8: Diverse.

Solicitările nr. 13437/10.09.2018 – Apollo Kids și nr. 14144/20.09.2018 – Grădinița
Rose Garden Kids privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație.
Propuneri:

  • Apollo – Stan Florin;
  • Rose Garden – Năstase Iosif.

Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot, unanimitate de voturi, pentru.

Se dă citire adresei nr. 48/12.09.2018 a Asociației Memorialul Revoluției 16-22
Decembrie 1989 Timișoara.
Consiliul Local a luat act de adresă.

Solicitarea nr. 12768/29.08.2018 a SC Bon Pain Bianka privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 5 m2 pe str. Oituz f.n 03.09.2018-03.09.2019.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Afronie A, Alexandru I).
Consiliul Local acordă aviz favorabil.

Solicitarea nr. 12176/14.08.2018 a Societății MRM TOP MAGIC DIVERS COM SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 3 m2 în perioada 01.09.2018-01.01.2019.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni. Se supune la vot: 14 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Afronie A, Alexandru I).
Consiliul Local acordă aviz favorabil.

Solicitarea nr. 12246/20.08.2018 a domnului Pantazică Niculae privind ocuparea temporară a domeniului public a unei suprafețe de 3 m2 în perioada 27.08-31.12.2018.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Afronie A, Alexandru I).
Consiliul Local acordă aviz favorabil.

Solicitarea nr. 11094/26.07.2018 a doamnei Milea Tudora privind ocuparea temporară a domeniului public a unei suprafețe de 2 m2 în perioada 18.08-31.10.2018.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Afronie A, Alexandru I).
Consiliul Local acordă aviz favorabil.

Solicitarea nr. 10747/20.07.2018 a doamnei Gunciu Clementina privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 6 m2 pe o perioadă de 30 zile.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Afronie A, Alexandru I).
Consiliul Local acordă aviz favorabil.

Solictarea nr. 11954/10.08.2018 a SC Lori Corn SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 2 mp pe perioada 17.08-24.12.2018.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Afronie A, Alexandru I).
Consiliul Local acordă aviz favorabil.

Solicitarea nr. 10885/24.07.2018 a societății Frații Toma privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 6 m2 pe o perioadă de 8 zile.
Documentația este incompletă.

Adresa nr. 13530/11.09.2018 a A.O.R.
Se dă citire adresei.
Consiliul Local a luat act.

Adresa nr. 14275/24.09.2018 a S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL prin care solicită aprobarea amenajării sediului social.
Se dă citire adresei.
Consiliul Local a luat act.

Solicitarea nr. 14624/25.09.2018 a S.C. WORLD OF FIRE WORKS SRL privind ocuparea domeniului public în suprafață de 12 m2.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 12 voturi pentru și 4 împotrivă (Radu I, Alexandru I, Afronie A și Dogaru I).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta