Proiect de hotărâre
privind constituirea comisiei de negociere pentru stabilirea redevenţei aferente contractelor de concesiune ale spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat, domnul Bogdan CERNĂTESCU, din care reiese necesitatea constituirii unei comisii de negociere care să stabilească nivelul redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale înregistrat sub nr. 13890/17.09.2018 şi expunerea de motive a domnului primar Petre IACOB înregistrată sub nr. 13891/17.09.2018;
 • în conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;
 • în conformitate cu dispoziţiile art. 68, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. Se constituie comisia de negociere a redevenţei pentru contractele de concesiune încheiate de Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni cu cabinetele medicilor de familie, după cum urmează:
  • Margareta ICHIM — Secretar — Preşedinte
  • Florin PREDA — Administrator Public — Membru
  • Bogdan CERNĂTESCU — Director Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat — Membru
  • Marta PAVEL — Director Economic — Membru
  • Eozefin CRĂCIUNESCU — Şef Serviciul întreţinere Drumuri Publice şi Spaţii Verzi — Membru
 • Art. 2. Comisia îşi va desfăşura activitatea de la data aprobării prezentei hotărâri până la data de 31.12.2018.
 • Art. 3. Primarul oraşului Popeşti-Leordeni prin persoanele nominalizate în comisia mai sus constituită vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 4. Hotărârea va fi comunicată persoanelor interesate prin grija Serviciului Administraţie Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară.
Document semnat