Proces verbal

Încheiat azi 30.01.2033 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești- Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr 52 convocată prin dispoziția primarului nr. 19/20.01.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr.3787/20.01.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE PARCARE SUPRATERANĂ P+3E, AMENAJARE ACCES AUTO Șl PIETONAL, AMENAJARE SPAȚII VERZI, AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE Ds+P+6E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMENAJARE SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului-teren în suprafață totală de 10.402 m.p. situat între str.Amurgului - str. Drumul Fermei, pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Drum și Spații Verzi str. Amurgului - str. Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare intre Județul Ilfov - Consiliul Județean. Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ-teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „Ilfov fără țânțari”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  6. (8) Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Ion Alexandru propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

Se supune la vot suplimentarea: unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare: unanimitate de voturi pentru.

Se trece la dezbateri:

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Domnul Ștefănescu A invocă prevederile art. 228 CA și părăsește sala.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Domnul Ștefănescu A revine în sală.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR-PLUS)..

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 8: Diverse:
Referat de specialitate nr. 2253/13.01.2023, privind ocuparea temporară a unui suprafețe de 10 m2 domeniul public 13.01-31.12.2023 a SC Tom&Lumi Alt SRL. Se dă citire documentației. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se dă citire referatului și documentației nr. 1382/11.01.2023, privind ocuparea temporară a unei suprafețe de 30 m2 domeniu public, 01.01-31.12.2023 a SC Ciotoianu Grill SRL.Domnul consilier Ciotoianu M invocă prevederile art.228 CA și părăsește sala.Se supune la vot: 10 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR-PLUS). Dnul Ciotoianu M revine în sală.
Se dă citire referatului și documentației nr. 321/06.01.2023, privind ocuparea temporară a unei suprafețe de 2 m2 domeniu public 01.03-31.12.2023 a SC Mister Donuț SRL.Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței