Proiect de hotărâre
privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului-teren în suprafață totală de 10.402 m.p. situat între str.Amurgului - str. Drumul Fermei, pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Drum și Spații Verzi str. Amurgului - str. Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni”

 • Examinând:
  • Hotărârea Consiliului Local Popești-Leordeni nr. 152/21.12.2022, prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, Studiul de Fezabilitate și coridorul de expropriere evidențiat în studiul de fezabilitate, aferenți obiectivului de investiții „Amenajare Drum și Spatii Verzi str. Amurgului - str. Drumul Fermei în Orașul Popești-Leordeni”;
  • Planul de amplasament avizat de OCPI conform procesului-verbal de recepție nr. 2600, emis de OCPI Ilfov întocmit în data de 11.08.2022 pentru lucrarea nr. 327220/11.08.2022, care constituie coridorul de expropriere pentru obiectivul „Amenajare Drum și Spații Verzi str. Amurgului - str. Drumul Fermei în Orașul Popești-Leordeni”;
  • Rapoartele de evaluare înregistrate cu nr. 70753/23.12.2022, al terenului situat între str. Amurgului - str. Drumul Fermei, în orașul Popești-Leordeni, în suprafață totală de 10.402m.p., întocmit de S.C MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY S.R.L;
  • Raportul de specialitate nr. 1274/10.01.2023, promovat de Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte, prin care se propune declanșarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, identificat prin Planul de Amplasament avizat de OCPI conform procesului-erbal de recepție recepție nr. 2600, emis de OCPI Ilfov întocmit în data de 11.08.2022 pentru lucrarea nr. 327220/11.08.2022, întocmit de ing. Militaru Silviu Cătălin, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Amenajare Drum și Spații Verzi str. Amurgului - str. Drumul Fermei, în Orașul Popești- Leordeni” și mandatarea Primarului Orașului Popești-Leordeni să emită dispozițiile de expropriere pentru imobilul care constituie coridorul de expropriere;
  • Referatul de aprobare al Primarului Orașului Popești-Leordeni nr. 1277/10.01.2023.
 • Având în vedere:
  • Dispozițiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de, utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.
  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.
  • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;
 • În temeiul art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1. – Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiții „Amenajare Drum și Spații Verzi str. Amurgului - str. Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni”, conform planului de situație avizat de OCPI, cuprins în Anexa 1, care face parte din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilului-teren în suprafață totală de 10.402 m.p., situat între str. Amurgului - str. Drumul Fermei, care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Amenajare Drum și Spații Verzi str. Amurgului - str. Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni”, expropriator fiind Orașul Popești-Leordeni.
 • Art. 3. – Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere, numele proprietarilor, cuprinsă în Anexa 2, care face parte din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Se însușește Rapoartele de evaluare înregistrate cu nr. 70753/23.12.2022, întocmit de S.C MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY S.R.L, pentru imobilul ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare Drum și Spații Verzi str. Amurgului - str. Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni”, expropriator fiind Orașul Popești-Leordeni.
 • Art. 5. – Se aprobă suma estimată de către expropriator aferentă despăgubirilor pentru imobilul-teren în suprafață totală de 10.402 m.p., proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local în cuantum total de 1.222.135 lei, (echivalent a 249.299 Euro) valorile nu conțin TVA, defalcat după cum urmează:
  Pentru terenul în suprafață de 6.467 mp, identificat cu nr. cad 113964, proprietar [date cu caracter personal (persoană fizică)], suma de 805.170 lei (echivalent a 164.244 Euro) valorile nu conțin TVA.
  Pentru terenul în suprafață de 3.935 mp, identificat cu nr. cad 3216/2, proprietari [date cu caracter personal (persoană fizică)] suma de 416.965 lei (echivalent a 85.055 Euro) valorile nu conțin TVA.
 • Art. 6. – Suma prevăzută la art. 5 urmează a fi asigurată din fondurile bugetului local al Orașului Popești-Leordeni și se virează, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Orașului Popești-Leordeni, la dispoziția proprietarilor imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de interes local prevăzute la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
 • Art. 7. – Planul amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local, se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul local și pe pagina de internet a Primăriei Orașului Popești- Leordeni.
 • Art. 8. – După expirarea termenului legal de afișare și înștiințare a proprietarilor, se mandatează Primarul Orașului Popești-Leordeni, să emită dispoziția de expropriere, pentru imobilele proprietate privată ce constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, să emită dispozițiile de numire a comisiilor de verificare a dosarelor de expropriere și să semneze orice acte privind intabularea dreptului de proprietate al Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 9. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni, Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă și Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte care fac parte din Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Popești-Leordeni, conform competențelor.
Document semnat