Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE PARCARE SUPRATERANĂ P+3E, AMENAJARE ACCES AUTO Șl PIETONAL, AMENAJARE SPAȚII VERZI, AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”

  • Având în vedere avizul favorabil nr. 18880/17/1 OF din 24.11.2022 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 10.11.2022 și avizul Arhitectului șef al județului Ilfov nr. 18880/17/1 OF din 24.11.2022, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 72.042/30.12.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Popești Leordeni nr. 72.043/30.12.2022;
  • Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulteriore;
  • În conformitate cu prevederile:
  • art. 25, alin. (1) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011;
  • art. 2, alin. (2) din Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 136, alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și art. 196, alin. (1), lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

  • Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE Ds+P+6E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMENAJARE SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI” situat în orașul Popești-Leordeni, strada Biruinței, T55/7 - P15, identificat cu nr. cadastral 129674, pe terenul în suprafață totală de 3.248,00 mp aflat în proprietatea [date cu caracter personal (persoană/persoane fizică/fizice)] conform actului de alipire autentificat sub nr.3835/10.11.2021 încheiat Ia UNNP-BIN Alexandra Mocanu.
  • Art. 2. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
  • Art. 3. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
Document semnat