Proiect de hotărâre
privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Concesiune al serviciului de apă și canalizare nr. 8362/11.07.1999.

 • Având în vedere:
  • a) Referatul de aprobare cu numărul 3376/19.01.2023 întocmit de Primarul Orașului Popești- Leordeni;
  • b) Raportul de specialitate al Direcției de administrare a domeniului public și privat cu numărul 3374/19.01.2023;
  • c) Raportul de evaluare cu numărul 3374/19.01.2023 privind valoarea justâ a activelor aflate în proprietate Orașului Popești-Leordeni și estimarea redevenței activelor aflate în administrarea SC VEOL1A ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE S.A.;
  • d) Contractul de Concesiune al serviciului de apă și canalizare nr. 8362/22.07.1999;
 • În conformitate cu prevederile:
  • a) Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența dccizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) Art. 2 alin.(2), art.58, art. 64, art. 80 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • c) Art. 15 alin. (7) Ordinul ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale operatorilor;
  • d) Art. 25 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare- republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • e) Art.129 alin. (1), alin. (2), lit. (d). Art.136 și Art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă Actul Adițional la Contractul nr. 6 de Concesiune a! serviciului de apă și canalizare nr. 8362/11.07.1999 conform cu Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2.– Se împuternicește Primarul Orașului Popești-Leordeni să semneze Actul Adițional nr. 6 la Contractul de Concesiune al serviciului de apă și canalizare nr. 8362/11.07.1999. Restul prevederilor Contractului de Concesiune al serviciului de apă și canalizare nr. 8362/22.07.1999 rămân neschimbate.
 • Art. 3.– Primarul Orașului Popești-Leordeni și serviciile din aparatul de specialitate al acestuia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 4.– Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor legale.
Document semnat