Proiect de hotărâre
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității

  • Având în vedere referatul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 807/09.01.2023, referatul de specialitate al Direcției de Asistență Socială înregistrat sub nr. 309/05.01.2023 și Raportul de aprobare al Primarului Orașului Popești-Leordeni înregistrat cu nr. 2691/17.01.2023;
  • În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (2), din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul O.U.G. 57/2019, art. 129 alin. (1), art. 196 alin. () lit. a),

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

  • Art. 1.– Se stabilesc domeniile serviciilor publice și locurile în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității pe raza administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2.– (1) Prestarea activităților prevăzute la art. 1, se va face în cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al orașului Popești-Leordeni, având în vedere vârsta, sexul, starea sănătății și pregătire profesională a prestatorului.
    (2) Evidența și supravegherea persoanelor care prestează activități în folosul comunității se va face prin grija Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al orașului Popești-Leordeni.
  • Art. 3.– Primarul, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  • Art. 4.– Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Direcției de Asistență Socială și Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Orașului Popești-Leordeni și se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat