Proiect de hotărâre
privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare intre Județul Ilfov - Consiliul Județean. Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ-teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „Ilfov fără țânțari”

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare cu numărul 2136/13.01.2023 întocmit de Primarul orașului Popești- Leordeni;
  • Raportul de specialitate cu numărul 2135/13.01.2023 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
 • În temeiul:
   Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată;
  • Prevederile art.3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  • Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art.7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art.2 alin.(2), art. 58, art. 64, art. 80 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  • In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d) și lit. e), coroborat cu prevederile alin. (7) lit. (c) și alin. (9) lit. (a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1. – (1) Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare între UAT Popești-Leordeni Județul Ilfov - Consiliul Județean și Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în vederea realizării proiectului: „Ilfov fără țânțari”.
  (2) Protocolul de cooperare-cadru este prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește primarul orașului, domnul Petre IACOB, să semneze protocolul de cooperare menționat la Art. 1, alin. (2).
 • Art. 3. – Primarul Orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat vor duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.
 • Art. 4. – Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat