Proces verbal

Încheiat azi 23.12.2020 ora 1500 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția Primarului nr. 511/16.12.2020 și adresa de convocare a consilierilor nr. 60816/17.12.2020 cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS: Barbu Constantin Virgil, Doru Vasile, Dumitrescu Bujor Cristian, Horeanu Alexandru, Nistor Andrei, Păun Ana Cynthia Ioana, Toader Bogdan, Turean Octavian Bogdan.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.06.2020 și 30.09.2020 centralizat, inclusiv unitățile subordonate;inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov;inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ din orașul Popești-Leordeni pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021;inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021;inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Datorită problemelor privind internetul procesul verbal al ședinței anterioare va fi supus aprobării în ședința următoare.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Șutru Pavel propune suplimentarea ordinii de zi cu: Proiect de hotărâre privind privind acceptarea unei sponsorizări a SC QUADRANT-AMROQ BEVERAGES SRL, constând în produse, cu livrare lunară, pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI, în valoare de 30.602 LEI pentru perioada 03.12.2020-31.12.2021, respectiv se vor livra produse în cuantum de 2.354 LEI/lunar;inițiator: Primar Petre Iacob

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată, unanimitate voturi pentru (Dumitrescu C-online).
Punctul 6 va deveni punctul 7 după renumerotare.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Doamna consilier Păun precizează că acest proiect de regulament asigură transparența, elimină prevederi care nu au legătură cu orașul nostru, reglementări pe partea de participare a cetățenilor la ședințe.
Totodată, depune amendamentul nr. 61811/23.12.2020.
Se dă citire amendamentului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și amendamentul de modificare a proiectului, 8 voturi pentru (Dumitrescu C-online), 2 voturi împotrivă (Alexandru I, Ștefănescu A) și 9 abțineri.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate de voturi pentru (Dumitrescu C-online).

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Șutru Pavel propune reprezentant al Consiliului Local: Iacob Petre.
Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru (Dumitrescu C-online).

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Toader B depune amendament din partea grupului de consilieri USR-PLUS, înregistrat sub nr 61812/23.12.2020.
Se dă citire amendamentului.
Se dă cuvântul dlui Pascu Marius: noi avem un buget aprobat și pot pentru ședința următoare să pregătesc un referat pentru a vedea cum se va identifica sursa de finanțare și plata.
Se propune amânarea aprobării acestui proiect.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru amânarea votării (Dumitrescu C-online)

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dnul consilier Turean O care depune 2 amendamente.
Se dă citire amendamentului nr 1.
Se supune la vot, 8 voturi pentru (Dumitrescu C-online), 2 voturi împotrivă (Alexandru I, Ștefănescu A) și 9 abțineri.
Se dă citire amendamentului nr 2.
Se supune la vot, 8 voturi pentru (Dumitrescu C-online), 2 voturi împotrivă (Alexandru I, Ștefănescu A) și 9 abțineri.
Se dă citire amendamentului nr 3 (privind îndreptarea erorilor din cuprinsul proiectului).
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru (Dumitrescu C-online).
Se dă citire amendamentului nr 4 privind modificarea proiectului conform Legii 296/2020.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru (Dumitrescu C-online).
Se supune la vot proiectul așa cum a fost modificat prin A3+A4=10 voturi pentru, 1 (una) abținere (Darie Șt) și 8 voturi împotrivă (Cristian D - Online).

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate de voturi pentru.

Punctul 6: Diverse.

Solicitările nr 58821-Dumitru Marilena și 57558-Pletea Constanța privind aprobarea prelungirii ocupării temporare a domeniului public.
Se supune la vot, 11 voturi pentru și 8 abțineri (C.D-online)
Solicitarea RCS-RDS nr 57539/2020 de prelungire a ocupării temporare a domeniului public.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru (C.D-online).
Domnul consilier Ciotoianu M-părăsește sala.
Solicitarea PFA Ciotoianu M de prelungire a ocupării temporare a domeniului public.
Se supune la vot, 10 voturi pentru și 8 împotrivă (CD online)
Domnul Ciotoianu M revine în sala de ședință.
Adresa nr 61387/21.12.2020 a Școlii Gimnaziale nr 3 - desemnare reprezentant în Consiliul de Adtie.
Propuneri și vot:
a) Dumitrescu C: 8 voturi pentru, 3 abțineri și 8 voturi împotrivă
b) George A Ștefănescu: 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă
Adresa nr 52856/2020 a Liceului Teoretic Radu Popescu-desemnare reprezentant C.L. în Consiliul de Administrație.
Propuneri și vot:
Doru Vasile: 8 voturi pentru (CD online), 2 voturi împotrivă (Alexandru I, Ștefănescu A) și 9 abțineri
Lorin Ionuț: 8 voturi pentru,8 voturi împotrivă și 3 abțineri.
Se reiau propunerile și votul.
Doru Vasile: 8 voturi pentru, 2 împotrivă (Alexandru 1 și Ștefănescu A) și 9 abțineri Lorin I: 11 voturi pentru și 8 împotrivă
Solicitarea nr 45059/09.10.2020 a Grădiniței Sf. Agnes privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de Administrație.
Propunere: Turean Octavian
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Solicitarea nr. 60653/17.12.2020 a Sport Club Popești-Leordeni privind desemnarea a două persoane în Consiliul Administrativ.
Propuneri:
• Ciotoianu M Stan Florin R.V.
• Barbu V
• Toader B.
Se supune la vot:
• Ciotoianu M: 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (CD Online)
Stan Florin R.V: 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (CD Online)
Nu se mai supun votului celelalte propuneri, deoarece au fost aleși reprezentanții consiliului local în consiliul administrativ.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta