Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni, întrunit în ședință,

  • Văzând:
    • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, elaborată în baza art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la aprobarea unui nou Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local, exprimat într-o formă clară, coerentă, fără echivoc și cu aplicabilitate practică;
    • temeiul prevederilor: art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, Județul Ilfov, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 40/03.04.2020 își încetează aplicabilitatea.
  • Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general UAT oraș Popești-Leordeni: Instituției Prefectului județului Ilfov, Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, Instituției Primarului orașului Popești-Leordeni, și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.
Document semnat