Proiect de hotărâre
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.06.2020 și 30.09.2020 centralizat, inclusiv unitățile subordonate

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni, întrunit în ședința ordinară,

 • Având în vedere prevederile art.155 alin. (1) lit. c) precum și ale art. 139 alin. (1 ),alin. (3) lit. a), art. 140 alin. (1) din Codul Administrativ;
 • Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 • Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Având în vedere prevederile HCL nr. 139/16.12.2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale ale orașului Popești-Leordeni pentru anul 2020;
 • Având în vedere prevederile HCL nr. 17/06.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Popești -Leordeni pentru anul 2020.
 • Luând act de:
  • expunerea de motive a Primarului înreg. cu nr. .....;
  • raportul de specialitate al șef serviciu financiar buget înreg. cu nr. 55291/12.11.2020;
  • raportarea bilanțului și contului de execuție bugetară la 30.06.2020 și 30.09.2020;
  • procesul-verbal de afișare al prezentului proiect HCL, înregistrat cu nr. ..... ;
 • În urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei economice din cadrul Consiliului local Popești-Leordeni înregistrat cu nr. ......;
 • În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

 • Art. 1. – Aprobă Execuţia bugetului de venituri pe secţiunea de funcţionare şi respectiv de dezvoltare la 30.06.2020 și 30.09.2020 conform anexei nr. 1, anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre (anexa 12 la situațiile financiare), din care încasări din:
  • Execuția bugetului de venituri la 30.06.2020
   • venituri din secțiunea de funcţionare -47.431.597 lei
   • venituri din secțiunea de dezvoltare -18.032.590 lei
   • Total încasări 30.06.2020 = 65.464.187 lei
  • Execuția bugetului de venituri la 30.09.2020
   • venituri din secțiunea de funcţionare -65.812.931 lei
   • venituri din secțiunea de dezvoltare -48.388.456 lei
   • Total încasări 30.09.2020 = 114.201.387 lei
 • Art. 2. – Aprobă Execuția bugetului de cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare la 30.06.2020 și 30.09.2020, conform anexei nr. 3, anexei nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, (anexa 13 la situațiile financiare), din care plăți efectuate pentru:
  • Execuția bugetului de cheltuieli la 30.06.2020
   • cheltuieli din secțiunea de funcționare -34.598.237 lei
   • cheltuieli din secțiunea de dezvoltare -18.003.816 lei
   • Total plăţi 30.06.2020 = 152.602.053 lei
  • Execuția bugetului de cheltuieli la 30.09.2020
   • cheltuieli din secțiunea de funcționare -51.187.149 lei
   • cheltuieli din secțiunea de dezvoltare -48.377.001 lei
   • Total plăţi 30.09.2020 = 99.564.150 lei
 • Art. 3. Constată dimensionarea proporţională a cheltuielilor de funcţionare în raport cu gradul de colectare a veniturilor din exploatare.
 • Art. 4. Constată înregistrarea excedentului în suma de 12.862.134 lei la data de 30.06.2020 și a excedentului în suma de 14.637.237 lei la data de 30.09.2020 ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate.
 • Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Ilfov, Instituției Primarului, Serviciului Financiar Buget și se aduce la cunoștință publică prin aportul Secretarului General al Orașului, prin publicare pe site-ul oficial al orașului www.ppl.ro şi pe cel al MDRAP.
Document semnat