Proiect de hotărâre
privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • a) Referatul de aprobare numărul 54656/10.11.2020 întocmit de Primarul orașului Popești-Leordeni;
  • b) Raportul de specialitate numărul 54655/10.11.2020 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
  • c) Notificare transmisă de Transport Public București-Ilfov înregistrată de Primăria Orașului Popești-Leordeni cu numărul 54091/06.11.2020;
  • d) Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni cu numărul 48/18.05.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov;
  • e) Regulamentul (CE) numărul 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
 • În temeiul:
  • a) OUG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • c) Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
  • d) Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132 și art. 139 alin.(3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat și cu modificările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Unității-Administrativ Teritoriale Popești-Leordeni să aprobe „Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în regiunea București-Ilfov”, împreună cu anexele acestora, potrivit art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006, ce urmează a se încheia cu Societatea de Transport București STB-SA, Serviciul de Transport Voluntari SA și Ecotrans STCM SRL, pe o perioadă de 10 ani, conform Anexei nr. 1.
 • Art. 2. – Se acordă mandat special Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Popești- Leordeni să semneze „Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în regiunea București-Ilfov”, împreună cu anexele acestora, potrivit art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006, ce urmează a se încheia cu Societatea de Transport București STB-SA, Serviciul de Transport Voluntari SA și Ecotrans STCM SRL, pe o perioadă de 10 ani.
 • Art. 3. – Se acordă mandat special Dlui/Dnei ................ , reprezentant al asociatului Consiliul Local al localității Popești-Leordeni, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Popești-Leordeni să semneze, alături de Președintele Asociației „Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în regiunea București-Ilfov”, împreună cu anexele acestora, potrivit art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006, ce urmează a se încheia cu Societatea de Transport București STB-SA, Serviciul de Transport Voluntari SA și Ecotrans STCM SRL, pe o perioadă de 10 ani.
 • Art. 4. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Popești-Leordeni să aprobe Actul Adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport București STB SA, conform Anexei nr. 2.
 • Art. 5. – Se acordă mandat special Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Popești-Leordeni să semneze Actul Adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători 1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport București STB SA.
 • Art. 6. – Se acordă mandat special Dlui/Dnei .................. , reprezentant al asociatului Consiliul Local al localității Popești-Leordeni, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Popești-Leordeni să semneze, alături de Președintele Asociației Actul Adițional nr. 8, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr. 1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport București STB SA.
 • Art. 7. – Se acordă mandat special Dlui/Dnei ................................... , reprezentant al asociatului Consiliul Local al localității Popești-Leordeni, membru în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, să aleagă Președintele și Vicepreședintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ulterior încetării mandatelor actualilor Președinte și Vicepreședinte ai acesteia, conform art. 26 alin. (1) lit. a) din Statutul Asociației.
 • Art. 8. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prezenta.
 • Art. 9. – Secretarul general al Unității Administrativ-Teritoriale Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat