Proces verbal

Încheiat azi 23.03.2022, ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 115/16.03.2022 și adresa de convocare a consilierilor nr. 15899/16.03.2022, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.06.2021, 30.09.2021 si 31.12.2021 centralizat, inclusiv unitățile subordonate; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concursului „Așii Școlii” din cadrul unităților de învățământ din orașul Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni în comisiile de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru Liceul Teoretic „Radu Popescu” și Școala Gimnazială „Ioan Bădescu”, sesiunea ianuarie-aprilie 2022; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Infrastructură pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Popești-Leordeni” și participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în oraș Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de sporire a gradului de siguranță rutieră în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar din Popești-Leordeni, jud. Ilfov; inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.
 6. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC QUADRANT-AMROQ BEVERAGES SRL, constând în produse, cu livrare lunară, pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI, în valoare de 31.487,04 LEI pentru perioada 01.03.2022-31.02.2023, respectiv se vor livra produse în cuantum de 2.623,92 LEI/lunar; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în orașul Popești-Leordeni, str. Lămâiței, nr. 1 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Creșă nr. 1, str. Lămâiței, nr. 1 oraș Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Construire Creșă nr. 1, str. Lămăiței, nr. 1, oraș Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2021; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL; inițiator: Primar Petre Iacob.
 12. Proiect de hotărâre privind declararea imobilului în suprafață de 2.716 mp, situat în orașul Popești-Leordeni județul Ilfov, Șos. de Centură, T22, P447 ca bun de uz și interes public local; inițiator: Primar Petre Iacob.
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Vasile Boiangiu ca reprezentant legal; inițiator: Primar Petre Iacob.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE PRIN HCL. nr. 25/28.03.2012 (CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI CUPLATE S+P+2E+M. Hmax=12 m, ANEXE ȘI UTILITĂȚI) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE P+4E, SPAȚII COMERCIALE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și al Caietului de Sarcini pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare din orașul Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 16. Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Domnul consilier Lorin I. propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.
După renumerotare punctul 16 - Diverse va deveni punctul 22.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Are cuvântul d-nul consilier Turean O: conform legii execuția bugetară trebuia votată în iulie, octombrie 2021 și ianuarie 2022, între timp am votat și bugetul pe anul 2022 fară să știm cum s-au cheltuit banii anul trecut, d-nule Pascu ne spuneți de ce a durat așa de mult?
D-nul Pascu M: la dezbaterea publică a bugetului pe anul 2022, chiar și dvs. ați citit de pe site-ul Ministerului de finanțe, care trebuie să aprobe, să ne vină hârtie de la trezorerie.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii alianței USR-PLUS).

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației. Propuneri:
Cristian D : Andrei N - Sc Ioan Bădescu
Păun C - Liceu
Bogdan T: Vasile D - Liceu
Alexandru I: Silviu C - Liceu
Lorin I - Șc. Ioan Bădescu
Se supun la vot propunerile:
Andrei N: 6 voturi pentru, 2 abțineri și 11 voturi împotrivă
Păun C: 6 voturi pentru, 1 abținere și 12 voturi împotrivă
Vasile D: 2 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 12 abțineri
Silviu C: 11 voturi pentru și 8 abțineri
Lorin I: 11 voturi pentru și 8 abțineri

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dna consilier Păun C: Sper ca colegii noștri se vor gândi mai bine pentru că siguranța noastră și a copiilor noștri trebuie să fie o prioritate. Știm că străzile sunt înguste, mașinile parcate peste tot ceea ce îngreunează traficul, trecerile de pietoni nu sunt marcate sau sunt marcate necorespunzător ceea ce pune în pericol siguranța pietonilor. Din acest motiv, noi propunem amenajarea corespunzătoare prin marcare, semnalizare, iluminare a tuturor trecerilor din proximitatea școlilor pentru a spori siguranța elevilor.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (Consilierii Alianței USR-PLUS) și 11 abțineri.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Doamna consilier Oncuța E invocă prevederile art. 228 CA și părăsește sala.
Are cuvântul dnul consilier Turean: Vreau să o întreb pe dna secretar dacă au fost primite rapoartele de activitate ale UTILPUB pe ultimii doi ani?
Dna secretar: Nu știu dacă au fost depuse la primărie. Dacă le primeam vi le transmiteam, dar pot să fac o verificare.
Dna Păun: ne transmiteți răspunsul pe mail?
Dna secretar: da
Dnul Turean: referitor la acest proiect aș dori să întreb de ce nu e atașat contractul stipulat din 2021?
Dna director ec. UTILPUB: dacă transmiteți o solicitare vă vom transmite în scris.
Dnul Turean: referitor la adăugarea codului CAEN - lucrări instalații electrice, ce ne puteți spune?
Dna dir. ec. UTILPUB: trebuie să facem niște lucrări de amenajare parcuri și trebuie să ne autorizăm.
Se supune la vot: 10 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR-PLUS).
Dna Oncuța E revine în sală.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Dna consilier Oncuța invocă prevederile art. 228 din CA și părăsește sala.
Se supune la vot: 10 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR-PLUS).
Dna Oncuța revine în sală

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 13: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 17 voturi pentru și 2 abțineri (Vasile D și Bogdan T).

Punctul 14: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR- PLUS).

Punctul 15: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dna Păun C: contractul este încheiat în 24.01.2020 pe o perioadă de un an, există vreun act adițional de prelungirea contractului?
Dna secretar: Contractul este în vigoare.
Dna Păun: sunt două erori materiale la pag. 25 și pag. 7.
Dna secretar: le voi îndrepta.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 16: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 17: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 18: Se dă citire proiectului.
Are cuvântul dnul consilier Turean: Aș dori să îl întreb pe d-nul Ivănescu pentru ce investiții se vor accesa aceste fonduri PNRR și în ce constă?
Dnul Ivănescu: avem foarte multe posibilități de investiții cu 3,2 mil de euro fără TVA alocați pe această componentă CIO. Numai noi vom decide ulterior după ce vom semna contractul de finanțare, avem: transport verde, proiecte de infrastructură digitală, sistem de supraveghere video.
Se supune la vot: unanimitate de voturi pentru.

Punctul 19: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dnul consilier Turean: subliniez că acest proiect are aviz favorabil de la 2 comisii. Acest proiect nu se anulează că am votat acel proiect de dinainte. Proiectul nostru prevede clar unde se duc banii, există această investiție asumată, iar banii pot fi pentru alte investiții.
Dnul Todireanu A: au fost ședințe în cadrul aparatului primăriei și aceste obiective au fost definite foarte clar. Vă asigur că există și acest obiectiv: extinderea sistemului de supraveghere.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-PLUS) și 11 abțineri.

Punctul 20: Se dă citire proiectului.
Dnul președinte invocă prevederile art. 228 din CA și părăsește sala.
Dnul Alexandru I propune să conducă ședința pe: Cazacu Silviu.
Se supune la vot: 17 voturi pentru și 1 abținere (Bogdan T).
Se supune ia vot proiectul: 16 voturi pentru și 2 abțineri (Vasile D și Bogdan T).
Domnul președinte revine în sală.

Punctul 21: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 22: Diverse:

1. Domnul consilier Bogdan Toader are cuvântul: aș avea două solicitări și o informare:
criza refugiaților din Ucraina aș avea o solicitare către Direcția de Asistență Socială să analizeze situația din orașul nostru și să se implice alături de voluntari și ONG-uri pentru a ajuta refugiații.
a doua solicitare este legată de stația de sortare de pe str. Lămâiței care a devenit un munte de gunoi, către Comisia de monitorizare a concesiunilor dacă poate solicita DSP-ului determinări de noxe și analize în vederea stabilirii situației privind afectarea populației.
De asemenea, am o rugăminte către societatea concedentă de a aduce terenul la starea inițială.
In urma votului din 16.12.2021 am fost excluși din USR, noi am contestat decizia de excludere, pe data de 03.03.2022 în baza deciziei comisiei de arbitraj, atât eu cât și Vasile D a fost aprobată contestația cu unanimitate privind excluderea din partid.
Domnul Todireanu A: în calitate de președinte al comisiei de monitorizare vă comunic că săptămâna viitoare vom avea un control acolo.

2. Are cuvântul dna consilier Păun Cynthia:
se mai depozitează gunoi în celula 2?
se intenționează să se mai depună deșeuri în viitor?
primăria are în vedere autorizarea stației de sortare gestionată de ECOREC? Se are în vedere existența vreunei stații de sortare în viitor?
prin PUG se permite în vreun fel gestionarea deșeurilor în localitate?
Răspunde dnul Todireanu A:
Nu, la primele două întrebări, la a treia întrebare: nu, la acest moment și la a patra întrebare: trebuie văzut regimul stațiilor de sortare care funcționează, iar pe groapă exclus.
A doua intervenție vizează decizia Curții de conturi care evidențiază 16 probleme ca urmare a controlului de la nivelul UAT-ului.
Răspunde Pascu M: dacă vă uitați la capitolul măsuri, veți vedea că acestea au fost remediate în timpul controlului.

3. Are cuvântul dnul consilier Nistor A:
care este stadiul lucrărilor de la școala Ioan Bădescu?
Răspunde Ivănescu L: suntem în stadiul de 60% proiectul trebuie să fie finalizat în martie 2023.

4. Are cuvântul dnul administrator public Todireanu Alin, care dă citire Raportului Comisiei de Monitorizare nr. 55471/01.11.2021 cu privire la contractul de concesiune nr. 2682/25.02.2002 încheiat cu SC ECORECYCLING SRL.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței