Proces verbal

Încheiat azi 6.02.2020 ora 1500 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 47/30.01.2020 și convocarea consilierilor locali conform adresei nr. 4106/23.01.2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului „Târgul Mărțișorului”; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, 18 voturi pentru și 1 abținere (Voicu C).

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Năstase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 2/18.01.2019 privind modificarea și completarea art. 1 al HCL nr. 141/13.12.2018; inițiator: Primar Petre Iacob – punctul 3.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Se dă citire adresei nr 7107/05.02.2020 a dlui Cosmin Antohi privind solicitarea acordării votului negativ proiectului de buget.
Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a luat act și repartizează adresa la Serviciul Financiar-Buget în vederea soluționării.
Se trece la supunerea la vot:
Se prezintă capitolul venituri bugetare.
Se prezintă capitolul 51-cheltuieli autorități executive.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 2 abțineri (Dogaru I și Afronie A) și 4 împotrivă (Voicu C, Radu I, Niculae A, Alexandru I).
Se prezintă capitolul 54-alte servicii publice generale.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 2 abțineri (Radu I, Dogaru I) și 3 împotrivă (Alexandru I, Niculae A, Voicu C).
Se prezintă capitolul 55-tranzacții privind datoria publică
Se supune la vot, 16 voturi pentru, 2 abțineri (Dogaru I și Afronie A) și 1 împotrivă (Niculae A).
Se prezintă capitolul 61- Ordine publică și siguranță națională.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 1 abținere (Dogaru I) si 4 impotrivă (Afronie A, Voicu C Radu I, Alexandru I).
Se prezintă capitolul 65-cheltuieli învățământ.
Se supune la vot, 18 voturi pentru și 1 abținere (Afronie A).
Se prezintă capitolul 66-cheltuieli pt sănătate.
Se supune la vot, 17 voturi pentru și 2 abțineri (Dogaru I, Alexandru I).
Se prezintă capitolul 67-cheltuieli pentru cultură recreere, religie.
Se supune la vot, 14 voturi pentru , 2 abțineri (Afronie A, Radu I) si 3 împotrivă (Voicu C, Alexandru I, Niculae A).
Se prezintă capitolul 68-asistență socială.
Se supune la vot, 16 voturi pentru, 1 abținere (Niculae A) și 2 împotrvă (Voicu C, Alexandru I).
Se prezintă capitolul 70-cheltuieli pentru servicii și dezvoltare publică, locuințe.
Se supune la vot, 13 voturi pentru,3 împotrivă (Voicu C, Alexandru I, Niculae A) și 3 abțineri (Dogaru I, Afronie A, Radu I).
Se prezintă capitolul 74-cheltuieli ptr protecția mediului.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 1 abținere (Dogaru I) și 5 voturi împotrivă (Afronie A, Voicu C, Radu I, Niculae A, Alexandru I).
Capitolul 80-Cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Niculae A, Alexandru I) și 4 abțineri (Afronie A, Voicu C, Radu I, Dogaru I).
Capitolul 84-Cheltuieli pentru transporturi.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Afronie A, Niculae A) și 4 abțineri (Dogaru I, Voicu C, Radu I, Alexandru I).
Detalierea pe titluri ale secțiunii de funcționare.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 1 abținere (Dogaru I) și 5 voturi împotrivă (Afronie A, Voicu C, Radu I, Alexandru I, Niculae A).
Se dă citire amendamentelor cetățenești, înregistrate sub nr. 6660/04.01.2020.
Se supune la vot, 0 (zero) voturi pentru, 6 abțineri (Dogaru I, Afronie A, Voicu C, Radu I, Alexandru I, Niculae A) și 13 voturi împotrivă.
Se să citire Listei de investiții.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 6 abțineri (Dogaru I, Afronie A, Voicu C, Radu I, Alexandru I, Niculae A) și 0 (zero) împotrivă.
Se supune la vot adresa domnului Cosmin Antohi înregistrată sub nr 7107/05.02.2020, 0 (zero) voturi pentru, 4 abțineri (Voicu C, Radu I, Alexandru I Niculae A) și 15 voturi împotrivă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat, cu amendamentul aprobat, pe titluri, capitole, articole și alineate, 13 voturi pentru, 1 (una) abținere (Dogaru I) și 5 voturi împotrivă (Afronie A, Voicu C, Radu I, Alexandru I, Niculae A).

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 17 voturi pentru și 2 abțineri (Alexandru I, Afronie A).

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta