Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de aprobare al Primarului înregistrat cu nr. 3647/21.01.2020, raportul de specialitate al Șefului de Serviciu Financiar Buget înregistrat cu nr. 3646/21.01.2020, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local general consolidat inițial pe anul 2020 și anexele aferente;
 • luând act de realizarea procedurii prevăzute de art. 7 și art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică de publicitatea prevăzută de art.761 din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • având în vedere prevederile Legii nr. 5/06.01.2020, privind Bugetul de stat pe anul 2019 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările completările ulterioare;
 • în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. a) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • în temeiul art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) alin. (4) lit. a) si art. 196, art. 197, art. 200 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Bugetul general consolidat de Venituri Cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3A si 3B, nr. 4, nr. 5 și nr. 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, buget general care cuprinde:
  • Bugetul local propriu inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020, în sumă totală de 176.762.700 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli (anexa 1);
  • Cheltuielile din bugetului local sunt detaliate pe secțiuni:
   • secțiunea de funcționare = 91.057.586 lei;
   • secțiunea de dezvoltare = 85.705.114 lei din care 581.300 lei cheltuieli investiții unități școlare;
  • Lista detaliata a obiectivelor de investiții pe anul 2020 în suma totală de 85.123.814 lei, (anexa 2);
  • Bugetul instituțiilor publice activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, (anexa 3A)- sursa E, astfel:
   • bugetul Grădiniței nr.3 și Grădinița nr. 4 cu program prelungit - venituri proprii 550.000 - cheltuieli proprii - 550,000 lei;
   • bugetul Grădiniței nr. 1 cu program prelungit - venituri proprii 133.000 lei - cheltuieli proprii - 133.000 lei;
  • Bugetul instituțiilor publice activităților finanțate din venituri proprii si subvenții (sursa G), respectiv bugetul Sport Club Popești-Leordeni, instituție publică în subordinea consiliului local (anexa 3B), astfel:
   • venituri din subvenții și sponsorizări - 3.129.650 lei
   • cheltuieli de funcționare - 3.031.650 lei
   • cheltuieli de dezvoltare - 98.000 lei;
  • Sinteza bugetului general consolidat al orașului Popești-Leordeni în anul 2020, cuprinzând veniturile cheltuielile consolidate în sumă de 176.762.700 lei, atât la partea de venituri, cât și la cea de cheltuieli (anexa 4).
 • Art. 2. – Se aprobă utilizarea excedentului din anii precedenți în sumă de 62.102.215,79 lei, conform destinației prevăzute în anexa nr. 2, respectiv pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare privind investițiile.
 • Art. 3. – Se aprobă fondul salariilor de baza pe anul 2020 în sumă de 24.826.500 lei, repartizate pe capitole conform anexei 5.
 • Art. 4. – Se aprobă utilizarea sumei 7.244.800, conform anexei 6, la solicitarea unităților de învățământ, întrucât nu dispun de resurse financiare suficiente din alocațiile bugetare de stat calculat pe baza costului standard per elev/preșcolar/an, în conformitate cu prevederile HG 1274/2011, HG. 72/2013.
 • Art. 5. – Sumele aprobate la art. 4 din prezenta hotărâre, alocate cu titlu de finanțare complementară din bugetul local, vor putea fi utilizate numai după semnarea de către directorii unităților de învățământ preuniversitar a contractelor de management administrativ-financiar încheiate cu Primarul orașului, potrivit prevederilor art. 106 din Legea 1/2011 a educației naționale, actualizată.
 • Art. 6. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public, Serviciul Financiar-Buget, Serviciul achiziții publice și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, celelalte servicii din cadrul primăriei si ordonatorii terțiari de credite, respectiv Directorul Liceului Teoretic „Radu Popescu”, Directorul Școlii gimnaziale „Ioan Bădescu”, Directorul Școlii gimnaziale nr. 3, Directorul Sport Club Popești-Leordeni, instituție publică în subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 7. – Informațiile privind bugetele anexele acestora vor fi convertite și transmise în format electronic de tip „pdf” în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia, prin grija specialistului IT din cadrul primăriei.
 • Art. 8. – Prezenta hotărâre, anexele care fac parte integranta, se comunică Prefectului județului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției www.ppl.ro în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, prin grija secretarului orașului Popești-Leordeni tuturor persoanelor interesate.
Document semnat