Proiect de hotărâre
pentru completarea HCL nr. 2/18.01.2019 privind modificarea și completarea art. 1 al HCL nr. 141/13.12.2018

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare nr. 3603/22.01.2020 întocmit de primarul orașului Popești-Leordeni;
  • Raportul de specialitate nr. 3602/22.01.2020 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
 • Ținând seama de oferta de donație a domnului Pencu Iordan privind propunerea de completare a donației inițiale cu cota indiviză din coproprietatea deținută de acesta, înregistrată sub numărul 3635/21.01.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Art. 551 alin. (1), (6), (7),(9), art. 552, art. 554, art. 647, art. 863-864, art. 984-985 din Legea 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată și cu modificările ulterioare;
  • art. 129 alin. (2) lit. b), c) și d) coroborat cu alin. (4) lit. e) și f) și cu alin. (7) lit. k) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat și cu modificările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă completarea art. 1 al HCL nr. 2/2019 privind modificarea și completarea art. 1 al HCL nr. 141/13.12.2018, după cum urmează:
  Art. 1. – Se aprobă acceptarea donației domnului Pencu Iordan pentru imobilul teren în suprafață de 225 mp, identificat cu număr cadastral 122349, situat în Tarla 55/7, parcela 5, ce urmează a fi afectat de construcția pasarelei pietonale din dreptul străzii Popești Vest și a cotei indivize de 2,34% din coproprietatea lotului 7, număr cadastral 100867, pentru asigurarea accesului la imobilul teren în suprafață de 225 mp, cu sarcina ca lucrările edilitare arătate prin adresa nr. 26010/06.12.2018, respectiv construcție pasarelă pietonală metalică conform aviz nr. 5832/6/6F din 25.06.2013 emis de Consiliul Județean Ilfov- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, să fie efectuate în termen de 3 ani de zile de la semnării donației precum și punerea acesteia în funcțiune, sub sancțiunea specifică.”
 • Art. 2. – Restul prevederilor HCL nr. 2/2019 și a HCL nr. 141/13.12.2018 rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Imobilele prevăzute la art. 1 intră în domeniul public al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 4. – Transferul dreptului de proprietate asupra cotei indivizei de 2,34% a imobilului teren cu număr cadastral 100867 se va face prin act adițional la Contractul de donație nr. 103/07.02.2019.
 • Art. 5. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
 • Art. 6. – Secretarul general al UAT Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat