Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului „Târgul Mărțișorului”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Raport de specialitate nr. 2416/15.01.2020 al Biroului Cultură, Culte, Tineret și Sport, din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 129, alin. (7), lit. d) și art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • în baza art. 136, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă programul evenimentului „Târgul Mărțișorului”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se aprobă bugetul pentru organizarea evenimentului „Târgul Mărțișorului”, în valoare estimată de 9.500 lei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 3. – Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, prin Biroul Cultură, Culte, Tineret și Sport, va asigura justificarea cheltuielilor.
  • Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Serviciul Financiar Buget, Serviciul Achiziții Publice și Investiții Locale și Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă.
  • Art. 5. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat