Proces verbal

Încheiat azi 20.11.2019 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 576/14.11.2019 și convocarea membrilor consiliului local nr. 57083/14.11.2019, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului - teren în suprafață de 11.540 m.p. pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare parc și parcare supraterană în Orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și bugetului aferente evenimentului „Târgul de iarnă” 2019-2020; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație, acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A., precum și avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația „Avatar”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între Orașul Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Asociația Teatrul Coquette în valoare de 900 lei fără TVA; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării orașului Popești-Leordeni ca membru susținător la Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Județului Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare între orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația „Căminul de bătrâni Sf. Maria”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Popești Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ABATOR, ANEXE, BIROURI ȘI SERVICII, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACCESE, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 12. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor candidaților admiși ca membri în Consiliul de Administrație al S. C. UTILPUB PREST ECO SER V PPL S.R.L.; inițiator: Primar Petre Iacob.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 103961, înscris în Cartea funciară nr. 103961 a UAT Popești-Leordeni, jud. Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Năstase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele:

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Dna consilier Oncuța Elena propune: Cazacu Silviu.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 17 voturi pentru, 1 (una) abținere (Afronie A).

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Alexandru Ion solicită ca societatea care întocmește documentația PUG să vină să prezinte și să discute cu consilieri locali.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 1 (una) abținere (Dogaru I) și 4 împotrivă (Alexandru I, Voicu C, Radu I, Afronie A).

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Șutru Pavel propune amânarea aprobării proiectului.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Dogaru I) și 4 abțineri (Alexandru I, Voicu C, Radu I, Afronie A).

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Doamna consilier Oncuța Elena părăsește sala de ședință.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Voicu C) și 3 abțineri (Alexandru I, Afronie A și Radu I).
Doamna Oncuța E revine în sala de ședință

Punctul 13: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 14: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 15: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni acordă aviz favorabil rețelei școlare.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta