Proiect de hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică, Autorizare și Autoritate Tutelară înregistrat sub nr. 51681/21.10.2019 și referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 51682/21.10.2019;
  • în baza prevederilor art. 123 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

  • Articol unic. – Se aprobă alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului local al oraşului Popeşti-Leordeni, domnul consilier ___________________________ .
Document semnat