Proiect de hotărâre
privind aprobarea convenției de colaborare între orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația „Căminul de bătrâni Sf. Maria”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 51527/18.10.2019 al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, precum și referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 51528/18.10.2019;
  • în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7), lit. b), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • ținând cont de prevederile art. 37 alin. (3) lit. a), art. 92 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  • în baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă convenția de colaborare între orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația „Căminul de bătrâni Sf. Maria”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni, domnul Petre Iacob să semneze convenția de colaborare.
  • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni și Direcția de Asistență Socială, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  • Art. 4. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat