Proiect de hotărâre
privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Popești Leordeni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 54.105/31.10.2019, Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești Leordeni nr.54.106/31.10.2019;
 • ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art.25, alin.(1) și art.46, alin.(1) și alin.(17) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;
  • art.2, alin.(2) din Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 136, alin (1), alin (2), alin.(3), alin. (4) si art. 196, alin (1), lit a) din OUG nr, 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene, art. III termenul prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art.46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, aprobată prin Legea nr. 131/2013, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 303/2015, se prorogă până la data de 31 decembrie 2023.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Popești Leordeni aprobat prin HCL nr. 08/21.02.2002, prelungit cu HCL nr. 11/27.02.2012, HCL nr. 19/27.03.2014, HCL nr.04/31.01.2017, respectiv 123/19.11.2018.
 • Art. 2. – Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General elaborat și aprobat în anul 2002 în condițiile legii, se prelungește până la 31 decembrie 2023.
Document semnat