Proces verbal

Încheiat azi 18.01.2019 ora 13.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 21/11.01.2019, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 și art. 3 al HCL nr. 141/13.12.2018; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei, a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale pentru asigurarea serviciului de transport public de călători conform Contractului nr. 1/17.09.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov și Societatea de Transport București S.A.; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale pentru aprobarea și semnarea modificărilor Contractului nr. 1/17.09.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov și Societatea de Transport București S.A.; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Consiliul local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Opera Comică pentru Copii; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, pentru anul 2019; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului redevenței și a încheierii actelor adiționale la contractele de concesiune încheiate între Consiliul local al orașului Popești-Leordeni și cabinetele medicale; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 al HCL nr. 142/13.12.2018; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ÎNTOCMIRE PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE Ds+P+4E+5ERetras, AMENAJARE ACCES, CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ASIGURARE BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 12. Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Năstase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu:

Se supune la vot propunerea de suplimentare, unanimitate de voturi, pentru.

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentată, unanimitate de voturi, pentru.

Se dă citire înștiințării nr. 29027/27.12.2018 a dlui Primar Petre Iacob privind efectuarea concediului de odihnă.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire proiectului.
Domnul consilier Ciotoianu propune: Cazacu Silviu.
Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 1 (una) abținere (Afronie A) și 3 voturi împotrivă (Voicu C, Alexandru I și Radu I).

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 0 (zero) abțineri si 4 voturi împotrivă (Voicu C, Afronie A, Alexandru I si Radu I).

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 17 voturi pentru, 1 (una) abținere (Voicu Claudiu) și 0 (zero) voturi împotrivă.

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 13: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 14: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 15: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 16 (fost 12): Diverse
Adresele nr. 2368 și 2369 ale Grădiniței „Rose Garden Kids” privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în comisia CEAC și în Consiliul de Administrație al unității de învățământ
Propuneri: CEAC - Năstase losif C.A - Ichim Margareta.
Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Solicitarea nr.1885/14.01.2019 a PFA Pantazică Niculae privind ocuparea temporară a unei suprafețe de 3 m2 din domeniul public, în perioada 25.02-15.05.2019.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 15 voturi pentru și 3 (trei) voturi împotrivă (Voicu C, Afronie A și Alexandru I.).
Consiliul Local a acordat aviz favorabil condiționat de lucrările privind trama stradală.
Solicitarea nr. 28014/17.12.2018 a RDS&RCS privind ocuparea temporară a unei suprafețe de 12 m2 domeniu public (în incinta dispensarului medical) pe o perioadă de un an.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Consiliul Local a acordat aviz favorabil.
Solicitarea nr. 928/09.01.2019 a dnei Stroie Nadia privind transferul avizului favorabil de la SC Rausal către SC Betyevenimente SRL.
Se dă citire solicitării, se supune la vot, 15 voturi pentru, 2 (două) abțineri (Voicu C și Radu I) și 1 vot împotrivă (Alexandru I).
Solicitarea nr. 927/09.01.2019 a dlui Catescu Puiu privind transferul avizului favorabil de la SC Bon Pain Bianka către SC Toma&Iacob Market SRL.
Se dă citire solicitării.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 2 (două) abțineri (Voicu C și Radu I) și 2 voturi împotrivă (Alexandru I și Afronie A).
Solicitarea nr. 2883/20.12.2018 a SC Florăria La Roșa Pride privind ocuparea temporară a unei suprafețe de 10 m2 domeniu public.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 1 abținere (Radu I) și 3 voturi împotrivă (Voicu C, Afronie A și Alexandru I.).
Consiliul Local a acordat aviz favorabil.
Solicitarea nr. 1104/09.01.2019 a dlui Doțe Lorin privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 10 m2.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 16 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Afronie A și Alexandru I.).
Consiliul Local a acordat aviz favorabil condiționat de lucrările privind trama stradală.
Solicitarea nr. 495/07.01.2019 a SC Passiflora privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 10 m2 .
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 15 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Voicu C, Afronie A și Alexandru I.).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta