Proces verbal

Încheiat azi 31.08.2018 ora 13.30 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 370/24.08.2018, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Actualizare documentaţie conform HG nr. 907/2016 — Bazin de retenție ape pluviale zona de vest în orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Actualizare documentaţie conform HG nr. 907/2016 — Gospodăria de apa în zona noua Popeşti Vest în oraşul Popesti-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere rețea de canalizare str. Biruinţei spre str. Școlii în orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Refacere gard existent din elemente prefabricate pentru Școală Gimnazială nr. 3, în orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 78/28.06.2018; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social subscris al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. Consiliul local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind avizarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică - Activitatea de producere a energiei termice, în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale pentru aprobarea şi semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători pentru regiunea București-Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Diverse.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru şi 1 (una) abţinere (Anghel C.).

Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:

 • Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 3.000 lei de către Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni elevei Ribă Maria Antonia Fabiola în vederea achiziţionării unui laptop; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită pe o durată de 5 ani a unui spaţiu situat în str. Leordeni nr. 122, în suprafaţă de 277,66 mp, aflat în proprietatea oraşului Popeşti-Leordeni, pentru deschiderea unui punct de lucru necesar desfăşurării actvităţilor de utilitate publică, precum şi aprobarea modelului de contract de comodat ce se va încheia între Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni şi UTIL PUB PREST ECO SERV PPL SRL; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament destinate închirieri unei construcţii modulare P+1, executată din containere în perioada 01.01.2019- 31.12.2019; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din oraşul Popeşti-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat pentru activităţile de salubrizare, amenajare şi întreţinere a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii din oraşul Popeşti-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării prestării serviciului public de salubrizare a Oraşului Popeşti-Leordeni de către operatorul ROSAL GRUP SA în temeiul art. 33 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 cât şi a art. 50,51 şi 52 din cadrul HG 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleaşi condiţii cuprinse în cadrul contractului de delegare de prestări servicii prin concesiune nr. 17099/14.08.2006; inițiator: Primar Petre Iacob.

Se supune la vot ordinea de zi, unanimitate voturi, pentru.
Punctul 10 diverse va deveni punctul 16 pe ordinea de zi renumerotată.
La şedinţă este prezent şi dl Primar Petre Iacob.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 11: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 12: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 13: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 14: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 15: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 16: Diverse.

Adresa nr. 12784/29.08.2018 a Sport Club Popeşti-Leordeni privind meciul din data de 01.09.2018.
Se dă citire adresei.
Consiliul Local a luat act.

Adresele nr. 11358 şi 11359/01.08.2018 ale Şcolii Gimnaziale „Ioan Bădescu” privind desemnarea reprezentaţi în C.A., CEAC în anul şcolar 2018-2019.
Propuneri: Oncuţa Elena (CEAC).
Oncuţa Elena şi Cazacu Silviu (CA).
Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Adresa nr. 12405/22.08.2018 a Grădiniţei Inima lui Isus privind desemnarea unui reprezentant în C.A. şi CEAC.
Propuneri: Alexandru Ion.
Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot : unanimitate voturi pentru.

Adresele nr.12714 şi 13010/2018 ale Liceului Teoretic „Radu Popescu” privind desemnarea reprezentanţilor în CA şi CEAC.
Propuneri: Şutru Pavel (CA şi CEAC).
Cazacu Adriana (CA).
Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Adresele nr. 12734/28.08.2018 şi 13009/31.03.2018 ale Şcolii Gimnaziale nr. 3 privind desemnarea reprezentanţilor în CA şi CEAC.
Propuneri: Ursuleac Iulian (CA şi CEAC).
Năstase losif (CA).
Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta