Proiect de hotărâre
privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 126442 intabulat în cartea funciară a localității Popești-Leordeni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • a) Referatul de aprobare nr. 17668/31.03.2021 întocmit de Primarul orașului Popești-Leordeni;
  • b) Raportul de specialitate nr. 16406/25.03.2021 al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat;
 • Văzând referatul de admitere pentru dezmembrare imobil, aflat în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni, din care reiese planul pentru dezmembrare în două imobile, distincte, respectiv 128036 și 12803 7, cu numărul 114429/17.03.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • a) art. 879 alin.(2) și (3), art. 880 alin. (1) din Codul Civil republicat cu modificările și completările ulterioare;
  • b) art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare cu numărul 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • c) Art. 132, art. 133, art. 134, art. 135 al Regulamentului de Avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și Carte Funciară din 9.07.2014;
  • d) art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (6) lit. c), art.136 și art. 139 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă dezmembrarea imobilului teren situat în extravilanul localității, identificat cu NC 126442, intabulat în cartea funciară a localității Popești-Leordeni în suprafață totală de 81.407mp, jud. Ilfov, oraș Popești-Leordeni, Tarla 1, Parcela 39/6, T.2, P53/1, T.4, P. 85, 85/2, LOT. 1; TI, P18/2, LOT2 după cum urmează:
  - NC 128036, situat în jud. Ilfov, (T.l, P.39/6, TI, P53/1, T4„ P85,85/2,LOT1; TI, P 18/2, LOT2) LOT 1, UAT POPEȘTI-LEORDENI având suprafața măsurată 73.568mp
  și
  - NC 128037 situat în jud. Ilfov,( TI, P.39/6, T.l, P53/1, T4, P. 85, 85/2, LOT.l; TI, P 18/2, LOT 2) LOT 2, UAT POPEȘTI-LEORDENI, având suprafața măsurată de 7.839mp.
 • Art. 2. – Se împuternicește dl/dna ................., în vederea reprezentării orașului Popești-Leordeni și a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în fața notarului public, precum și la Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară Ilfov, pentru încheierea documentațiilor, semnarea și îndeplinirea tuturor formalităților legale și condițiilor de publicitate imobiliară, prevăzute de lege, în vederea dezmembrării loturilor menționate.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat va duce la îndeplinire prezenta.
 • Art. 4. – Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat