Proiect de hotărâre
privind demararea cercetării privind încălcarea de către consilierul local Bogdan Toader a prevederilor art. 224 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ de către Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate și modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 106/12.11.2020

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

  • În conformitate cu dispozițiile art. 224, art. 124, art. 125 și art. 126 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ținând seama de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov aprobat prin HCL nr. 40/03.04.2020;
  • Având în vedere referatul de aprobare al Președintelui comisiei juridice, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate, Silviu Cazacu înregistrat cu nr. 1826/13.01.2021 și dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza prevederilor art. 136, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă demararea cercetării privind încălcarea de către consilierul local Bogdan Toader a prevederilor art. 224 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, de către Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate.
  • Art. 2. – Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la HCL.nr 106/12.11.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
  • Art. 3. – La data adoptării prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.
  • Art. 4. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat