Dispoziție
privind decizia de expropriere pentru cauza de utilitate publică a imobilului teren în suprafață de 672 m.p. pentru realizarea obiectivului de investiții „Lărgire strada Popești-Vest-Acces Șoseaua Berceni în orașul Popești-Leordeni”

Primarul orașului Popești-Leordeni,

 • Analizând Referatul de specialitate nr. 58768/08.12.2020 întocmit de către Serviciul Achiziții Publice și Investiții, prin care s-a propus emiterea dispoziției de expropriere a imobilului proprietate privată în suprafață de 672 mp, aflat în proprietatea numiți lor Hagai Andreea, Marin eseu Paul Dan, Marinescu Marinela Sanda, situat în intravilanul Orașului Popești-Leordeni, Sos, Berceni, nr. 11, județul Ilfov, pentru realizarea obiectivului de investiții „Lărgire strada Popești-Vest-Acces Șoseaua Berceni în orașul Popești-Leordeni”, precum și Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 94/26.08.2020 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a imobilului sus-menționat;
 • În baza art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. k) și art. 9 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și a prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010;
 • În vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 94/26.08.2020, prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de expropriere a imobilului mai sus menționat;
 • Având în vedere transmiterea către proprietari a notificării intenției de expropriere și expirarea termenului prevăzut de art. 8 din Legea nr. 255/2010;
 • În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se emite prezenta:

Decizie de expropriere

 • Art. 1. – Se expropriază imobilul-teren în suprafață de 672 m.p., care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Lărgire strada Popești-Vest-Acces Șoseaua Berceni în orașul Popești-Leordeni”, situat în intravilanul Orașului Popești-Leordeni, Sos. Berceni, nr. 11, județul Ilfov, conform planului de situație avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov sub nr. 1116/20.07.2020, aflat în proprietatea numiților Hagai Andreea,Marinescu Paul Dan, Marinescu Marinela Sanda, calitatea de expropriator revenind Orașului Popești-Leordeni, astfel cum rezultă din Anexa nr. 1 parte integrantă a prezentei.
 • Art. 2. – Prezenta Dispoziție de expropriere constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea bunului imobil care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Lărgire strada Popești-Vest-Acces Șoseaua Berceni în orașul Popești-Leordeni”, atât împotriva celor expropriați, cât și împotriva celor care pretind un drept legat de bunul expropriat, după consemnarea sumelor aferente despăgubirii.
 • Art. 3. – Prezenta Dispoziție de expropriere se emite și își produce efectele, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii și în situația în care proprietarii imobilului expropriat nu s-au prezentat în termenul prevăzut de art. 8 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 sau nu au prezentat un titlu valabil, precum și în situația când nu sunt cunoscuți proprietarii, în situația succesiunilor nedeschise, a succesorilor necunoscuți ori când proprietarii nu sunt de acord cu valoarea despăgubirilor.
 • Art. 4. – Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului în cauză din proprietatea persoanelor fizice în proprietatea publică a expropriatorului, Orașului Popești-Leordeni, va opera de drept după consemnarea sumelor aferente despăgubirii.
 • Art. 5. – Ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii și transferului dreptului de proprietate, se dispune O.C.P.I Ilfov intabularea dreptului de proprietate publică a Orașului Popești-Leordeni asupra imobilului care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Lărgire strada Popești-Vest-Acces Șoseaua Berceni în orașul Popești-Leordeni”, la cererea Primarului Orașului Popești-Leordeni în baza prezentei Dispoziții.
 • Art. 6. – Prezenta dispoziție se va afișa la sediul Primăriei Orașului Popești-Leordeni și pe pagina de internet a instituției www.primăria-popești-leordeni.ro
 • Art. 7. – Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Popești-Leordeni vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.
 • Art. 8. – Prezenta dispoziție se va comunica către: Instituția Prefectului Județului Ilfov, Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni, Serviciul Achiziții Publice și Investiții, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, persoanelor expropriate și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și publicare pe pagina de internet a instituției.

Dipoziția nr. 487 din 8.12.2020

Document semnat
Dispoziția nr. 487 (287.21 KB)