Dispoziție
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea procesului de vot în vederea alegerii reprezentanților salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă înregistrat cu numărul 5992/06.02.2019, privind propunerea de aprobare a Regulamentului pentru organizarea procesului de vot în vederea alegerii reprezentanților salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni;
  • în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) și (2) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;
  • în baza art. 68 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dispun

  • Art. 1. – Începând cu data prezentei se aprobă Regulamentul pentru organizarea procesului de vot în vederea alegerii reprezentanților salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
  • Art. 2. – Regulamentul se aduce la cunoștința salariaților și produce efecte din momentul înștiințării acestora prin grija conducătorilor direcțiilor, serviciilor și birourilor.
  • Art. 3. – Regulamentul se afișează pe site-ul instituției www.ppl.ro.
  • Art. 4. – Serviciului Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă va duce la îndeplinire prevederile prezentei Dispoziții.
  • Art. 5. – Prezenta dispoziție poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la instanțele judecătorești.
  • Art. 6. – Secretarul orașului va asigura comunicarea prezentei potrivit competențelor.

Dipoziția nr. 84 din 6.02.2019

Document semnat