Formulare și acte necesare Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Toate documentele adresate Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului se vor depune îndosariat de către petenți. În caz contrar, nu se vor primi la Registratura Primăriei. Nu se primesc documente în folii A4!

Certificate de urbanism – persoane fizice

 1. cerere [ model cerere ]
 2. copie act de proprietate
 3. copie B.I. sau C.I.
 4. planuri cadastrale/topografice, cu evidențierea imobilelor în cauză, astfel: pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat la cerere, de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară
 5. pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan și extras de carte funciară pentru informare actualizat, eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Ilfov
 6. taxă – în funcție de suprafața terenului

Certificate de urbanism – persoane juridice

 1. cerere tip – semnată şi stampilată de firmă [ model cerere ]
 2. împuternicire persoană abilitată să reprezinte societatea în relația cu instituția primarului orașului Popeşti-Leordeni
 3. copie B.I. sau C.I. împuternicit
 4. copie certificat înmatriculare firmă
 5. copie act proprietate (contract ínchiriere, concesiune, cesiune, comodat, etc.)
 6. planuri cadastrale/topografice, cu evidențierea imobilelor în cauză, astfel: pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat la cerere, de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară
 7. pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan și extras de carte funciară pentru informare actualizat, eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Ilfov
 8. taxă – în funcţie de suprafața terenului

Prelungire de certificat de urbanism – persoane fizice

 1. cerere tip [ model cerere ]
 2. copie B.I. sau C.I.
 3. certificat de urbanism –original
 4. taxa – 30% din valoarea inițială

Prelungire certificat de urbanism – persoane juridice

 1. cerere tip – semnată și stampilată de firmă [ model cerere ]
 2. împuternicire persoană abilitată să reprezinte societatea în relaţia cu primarului oraşului Popeşti-Leordeni
 3. copie B.I. sau C.I. împuternicit
 4. certificat de urbanism –original
 5. taxa – 30% din valoarea iniţială

Autorizație de construire/demolare – persoane fizice

 1. cerere tip [ model cerere ]
 2. copie B.I. sau C.I.
 3. extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Ilfov.
 4. copie act de proprietate conform cu originalul
 5. certificat fiscal, obținut de solicitant
 6. copie certificat de urbanism
 7. copie și original avize conform certificatului de urbanism
 8. planuri anexă la certificatul de urbanism
 9. plan cadastral vizat de oficiul de cadastru și publiciatate imobiliară Ilfov
 10. proiectul întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 01 din legea 50/1991 republicată cu modificarile și completările ulterioare
 11. fotografii la construcția care urmează a fi desființată
 12. documentația tehnică (DTAC/DTAD), respectiv piese scrise și piese desenate va fi depusă în două exemplare distincte, împreună cu CD (DTAC/DTAD în format dwg)
 13. taxă – autorizație de construire – în funcție de suprafața desfășurată – 0,5% din valoarea investitiei.
 14. autorizație de demolare – 0,1% din valoarea impozabilă

Autorizație de construire/demolare – persoane juridice

 1. cerere tip – semnată și stampilată de firmă [ model cerere ]
 2. împuternicire persoană abilitată să reprezinte societatea în relația cu instituția primarului orașului Popești-Leordeni
 3. copie B.I. sau C.I. împuternicit
 4. extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Ilfov.
 5. copie certificat înmatriculare firmă
 6. copie act de proprietate conform cu originalul
 7. certificat fiscal, obținut de solicitant
 8. copie certificat de urbanism
 9. copie și original avize conform certificatului de urbanism
 10. planuri anexă la certificatul de urbanism
 11. plan cadastral vizat de oficiul de cadastru și publiciatate imobiliară Ilfov
 12. proiectul întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 01 din legea 50/1991 republicată cu modificarile și completările ulterioare
 13. fotografii la construcția care urmează a fi desființată
 14. documentația tehnică (DTAC/DTAD), respectiv piese scrise și piese desenate va fi depusă în două exemplare distincte, împreună cu CD (DTAC/DTAD în format dwg)
 15. taxă – autorizație de construire – 1% din valoare investitiei*
 16. autorizație de demolare – 0,1% din valoarea impozabilă

*Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la capitolul 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolul 4.1. - Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborată cu prevederile Capitolului V - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor, punctele 131-146 din Titlul 9 al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu referire la aplicarea prevederilor art. 267 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Prelungire autorizație de construire/demolare – persoane fizice

 1. cerere tip [ model cerere ]
 2. original autorizație de construire/demolare
 3. anunț începere lucrare făcut către instituția primarului orașului Popești-Leordeni
 4. taxă – 30% din valoarea inițială

Prelungire autorizație de construire/demolare – persoane juridice

 1. cerere tip – semnată și ștampilată de firmă [ model cerere ]
 2. original autorizație de construire/demolare
 3. împuternicire persoană abilitată să reprezinte societatea în relația cu instituția primarului orașului Popești-Leordeni
 4. copie B.I. sau C.I. împuternicit
 5. anunț începere lucrare făcut către instituția primarului orașului Popești-Leordeni
 6. taxă – 30% din valoarea inițială

Număr poştal

 1. copie act proprietate – 2 ex.
 2. plan situaţie (1 :500, 1 :200) - 1 ex.
 3. plan încadrare în zonă (1: 5000, 1 :2000) - 1 ex.
 4. taxă 10 lei
 5. cerere tip – [ model cerere ]
 6. intabulare
 7. copie autorizție de construire (dacă există) - 2 ex.

Anunţ începerea lucrărilor – către primărie.[ model anunț ]

Anunţ începerea lucrărilor – către inspectorat[ model anunț ]

Panou de identificare a investiţiei[ model panou ]

Anunţ de finalizare a lucrărilor-către primărie[ model anunț ]

Anunţ de finalizare a lucrărilor-către inspectorat[ model anunț ]

Solicitare de participare în comisia de recepție[ model cerere ]

Decizie privind numirea comisiei de recepție[ model cerere ]

Adresa de înaintare proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor[ model proces verbal ]

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării / extinderii construcției[ model cerere PDF][ model cerere DOCX]