Formulare și acte necesare Compartiment Patrimoniu și Monitorizare Servicii Publice

Pentru lucrările de intervenție depistate de către deținătorii de rețele, din timp, se solicită de către aceștia „ACORD de LUCRU”, fiind necesare următoarele documente:

 1. cerere tip – conform model, (Anexa nr. 1);
 2. plan de situație pe care să fie marcată zona afectată;
 3. proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației;
 4. taxa conform HCL.

Pentru lucrări de intervenție-avarii, executate în afara orelor de program sau în zilele de sărbători legale, deținătorii sau administratorii de rețele vor emite „Înștiințare privind intervenția de urgență” către Primărie, prin e-mail relatiipublice@ppl.ro înștiințarea cuprinzând următoarele date:

 1. formular model, (Anexa nr. 2);
 2. plan de situație din care să reiasă zona afectată;
 3. proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației.

Pentru lucrări de extindere, modernizare, înlocuire rețele edilitare precum și pentru branșamente și racorduri de orice fel se va solicita „Acord de Lucru". Pentru obținerea acordului se vor depune următoarele documente:

 1. cerere tip - (Anexa nr. 3);
 2. autorizație de construire pentru realizare branșament – copie;
 3. plan de situație, vizat spre neschimbare – copie;
 4. memoriu tehnic- după caz planșe explicative – copie;
 5. proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației;
 6. grafic de execuție al lucrărilor, inclusiv refacerea zonei afectate;
 7. alte documente justificative la solicitarea primăriei;
 8. contract ferm privind refacerea carosabilului pentru zona afectată;
 9. grafic de lucrări;
 10. taxa conform HCL.

Pentru calcularea taxei privind comerțul comerț stradal, se va solicita:

 1. cere tip (Anexa nr. 4);
 2. avizul Consiliului Local;
 3. atestat de producător, certificat de înregistrare fiscala - după caz;
 4. plan de încadrare în zonă.

Pentru obținerea „Aviz de principiu D.A.D.P.P.” în vederea obținerii Autorizației de Construire necesară realizării branșamentelor de utilități publice sunt necesare:

 1. cerere tip - (Anexa nr. 5);
 2. act de proprietate;
 3. aviz tehnic de racordare/ fișe soluție lucrare;
 4. certificat de Urbanism;
 5. proiect branșament;
 6. planul de situație, plan de încadrare în zonă;
 7. copie act identitate/certificat de înmatriculare, împuternicire.

Înregistrarea operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, din 29.11.2018 conform O.M.M 1271/2018:

 1. Pentru a fi înregistrau un operator economic trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
  1. să dețină în condițiile legii, autorizație de mediu pentru activitatea de colectare deșeuri de ambalaje, valabilă la data depunerii;
  2. să își desfășoare activitatea in toate unitățile administrative-teritoriale unde înaintează solicitarea de înregistrare.
 2. Dosarul de înregistrare trebuie să cuprindă următoarele documente:
  1. cerere-tip conform anexei nr. 1 la procedură;
  2. certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original;
  3. autorizația de mediu pentru activitatea de colectare deșeuri de ambalaje, valabilă la data depunerii, în copie.
 3. Raportarea trimestriala către unitatea administrativ-teritorială conform anexei nr. 3 a cantităților de deșeuri de ambalaje preluate prin achiziție de la populație de la locul de generare a acestora.

Documente necesare obtinerii acordului administratorului drumului public local cf. HCL 49/2020:

 1. Cerere pentru emiterea acordului administratorului drumului public local. (Anexa nr. 1)
 2. Cerere pentru recepția terenului adus la starea inițială. (Anexa nr. 3)
 3. PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR privind ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INIŢIALĂ. (Anexa nr. 4)