Anunţ de participare nr. 2640/21.02.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
în conformitate cu
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE
pentru atribuirea contractelor/acordurilor cadru, precum şi a concursurilor de soluţii ce privesc achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Oraşul Popeşti-Leordeni
  Adresa poştala: Popesti-Leordeni, Piaţa Sfanta Maria, nr. 1, judeţul Ilfov, Localitatea: Popesti-Leordeni, Cod postai: 077160, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achiziţii Publice si Investiţii Locale, Tel. +40 374408819; Email: investitii@ppl.ro.
 2. Tipul de contract: Contract de servicii
 3. Denumirea serviciilor care urmează să fie prestate şi codul/codurile CPV: Servicii de pază a sediilor UAT Oraş Popeşti-Leordeni şi a obiectivelor de interes local aflate în administrarea sa CPV: 79713000-5 Servicii de paza
 4. Valoarea estimată: 2.777.760 lei fără TVA
 5. Descrierea serviciilor ce trebuie prestate: servicii de pază pentru obiectivele de interes public local din cadrul UAT Oraşul Popeşti-Leordeni, pe o durată de 10 luni
 6. Sursa de finanţare: bugetul local
 7. Termenul-1 imită de primire a ofertelor: 26.02.2018, ora 14:00.
 8. Adresa la care se transmit ofertele: şos. Olteniţei nr. 31 A, etaj 2, Popesti-Leordeni, judeţul Ilfov.
 9. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.
 10. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 zile.
 11. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie: preţul cel mai scăzut.
 12. Adresa de unde se poate obţine documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire.
 13. Documentaţia de atribuire este anexată şi cuprinde: fişa de date a achiziţiei, caietul de sarcini, formularele necesare elaborării ofertei şi propunerea de contract.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0374.40.88.19.