Proces verbal

Încheiat azi 28.02.2019 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 117/21.02.2019, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Popești-Leordeni a imobilului (clădiri și teren) aferent Căminului Cultural din orașul Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018; inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 16 voturi pentru și 2 abțineri (Alexandru I. și Afronie A.).

Se dă citire ordinii de zi.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Dogaru Ion propune modificarea anexei nr. 1 coloana - Buget prognozat pentru anul 2019 rândurile 1, 4, 5, 6, după cum urmează: rd. 1 = 3.985.000; rd. 4 = 884.338; rd. 5 = 462.540 și rd. 6 = 889.000 lei.
Se supune la vot propunerea, unanimitate pentru.
Se supune la vot proiectul așa cum a fost modificat, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Alexandru I., Niculae A.) și 2 abțineri (Afronie A., Radu I.).
Domnul consilier Niculae A. motivează votul împotrivă și anume:
Nu este necesar să se treacă și terenul din domeniul public în domeniul privat, dacă se intenționează demolarea căminilui trebuia să se treacă doar construcția, iar punctul 2 după parerea mea este inutil și trebuia să se specifice ce urmează să se facă.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 4 abțineri (Afronie A., Alexandru I., Niculae A. și Radu I.).
Domnul consilier Alexandru Ion solicită să se noteze în procesul verbal faptul că au fost încălcate prevederile art. 39 alin. 3 din Legea 2015/2001:
Am primit anexa cu 3 ore înainte de ședință.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Diverse
Domnul Primar Petre Iacob:
Vă înaintez o informare cu privire la inițiativa depusă în vederea construirii unui Complex de învățământ preuniversitar.
Se dă citire solicitărilor privind ocuparea temporară a domeniului public în vederea comercializării mărțișoarelor, după cum urmează: Fieraru P. Ana Maria PFA; SC Diamond's Elyas SRL; Ciotoianu Grigore PFA; Yasemin - Ana Shoes SRL; MRM TOP MAGIC DIVERSCOM SRL; Betyevenimente SRL.
Se supune la vot, 15 voturi pentru, 1 (un) vot împotrivă (Alexandru I.) și 1 (una) abținere (Afronie Alin).
Domnul consilier Ciotoianu Marian nu a participat la vot.
Solicitarea nr. 5123/01.02.2019 privind ocuparea domeniului public în suprafață de 4m2, a dlui Burtan Alexandru.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 17 voturi pentru și 1 (un) vot împotrivă (Alexandru I.)
Se dă citire documentației înregistrate cu nr. 9633/27.02.2019 a SC RCS-RDS privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 3 mp.
Se supune la vot, 17 voturi pentru și 1 (un) vot împotrivă (Alexandru I.)
Se dă citire documentațiilor înregistrate, după cum urmează: Frățilă Marian - 6 mp domeniu public; Milea Tudora - 4 mp - domeniu public; Stan Mihai - SC La moșia în Popești SRL - 5 mp; Pantazică Niculae - 8 mp; SC Univers International Cris SRL - 20 mp; MRM TOP MAGIC DIVERSCOM SRL - 5 mp.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 17 voturi pentru și 1 (un) vot împotrivă (Alexandru I.). Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni acordă aviz favorabil solicitărilor.
Domnul consilier Niculae Anton îl roagă pe dnul viceprimar Mitran Constantin să se procedeze la o curățenie generală în orașul Popești-Leordeni.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta