Proiect de hotărâre
privind aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 8046/19.02.2019 prin care se propune aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni și expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 8285/19.02.2019;
 • în conformitate cu prevederile:
  • O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
  • H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997;
  • H.G.R. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe;
  • art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat va duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat