Proces verbal

Încheiat azi 21.12.2022 ora 1400 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția primarului nr. 564/15.12.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 69105/15.12.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în domeniul gestionării deșeurilor pe raza administrativ teritorială a Orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primarul orașului Popești-Leordeni - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu destinat activității personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului; inițiator: Primarul orașului Popești-Leordeni - Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de 12.000 lei pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI; inițiator: Primarul orașului Popești-Leordeni - Petre Iacob.
  4. (12) Diverse

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

Se supune la vot suplimentarea: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Consiliul Local ține un moment de reculegere în memoria eroilor Revoluției Române - 33 ani.

Se reiau lucrările consiliului și se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Domnul consilier Cazacu Silviu depune și dă citire unui amendament.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se supune la vot proiectul modificat de amendament: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 8:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 9:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 10:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 11:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 12:Diverse
Solicitarea nr. 68475/13.12.2022 - S.C. Mister Service Wash S.R.L. - Ocupare temporară domeniu public, 28 mp., 01.01.-31.12.2023.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Solicitarea nr. 66561/05.12.2022 - SC Plemarcon SRL - ocupare temporară domeniu public- 26 mp.,01.01.-.31.12.2023 .
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Solicitarea nr.66890/06.12.2022 - SC Univers Internațional Cris SRL - ocupare temporară domeniu public - 20 mp., 01.01. - 31.12.2023.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Solicitarea nr. 64585/23.11.2022 - SC Chihan Market SRL - ocupare temporară domeniu public. 20 mp., din 01.01.-31.12.2023.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Solicitarea nr. 65168/25.11.2022 - SC RDS-RCS SRL - ocupare domeniu public - 15 mp., 01.01.-31.12.2023.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Solicitarea nr. 63233/17.11.2022 a doamnului Dobre Dănuț. Ocupare temporară domeniul public. 4 mp., din 15.03.-15.06.2023.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței