Proiect de hotărâre
privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a unui teren în suprafață de 600 mp cu destinația exclusivă „lărgire strada Sf. Agnes“

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, elaborată în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a unui teren în suprafață de 600 mp cu destinația exclusivă „lărgire strada Sf. Agnes“;
  • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
  • Art. 863 și 984 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate de fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • Art. 355 și art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă acceptarea donației societății Congregation JESU Popești-Leordeni, identificată cu CIF 4836042, pentru imobilul teren situat pe strada Sf. Agnes, în suprafață de 600 mp din terenul cu nr. cadastral 117376 aflat în proprietatea Congregației, în scopul exclusiv de fluidizare a traficului prin lărgirea suprafeței carosabile.
 • Art. 2. – După perfectarea Contractului de donație în formă autentică, imobilul prevăzut la art. 1 intră în domeniul privat al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 3. – (1) Primăria orașului Popești-Leordeni va asigura realizarea noului plan cadastral, precum și reconstruirea gardului proprietății Congregației JESU, ca urmare a lucrărilor de dislocare, mutare și dărâmarea gardului existent, conform proiectului tehnic atașat.
  (2) Gardul nou, retras 3m față de gardul actual, va fi construit înainte de a începe demolarea gardului actual și lărgirea străzii Sf. Agnes, astfel încât să se păstreze siguranța spațiului donatorului, Congregation Jesu.
 • Art. 4. – Consiliul local al orașului Popești-Leordeni împuternicește să semneze încheierea donației în formă autentică pe domnul primar Petre Iacob.
 • Art. 5. – După trecerea imobilului în domeniul privat al orașului și construcția noului gard, Primarul orașului Popești-Leordeni, prin intermediul compartimentelor de specialitate, va demara procedura elaborării și aprobării documentației tehnico-economice și a celor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și obținerea, după caz, a avizelor necesare, în vederea lărgirii suprafeței carosabile pe strada Sf. Agnes și trecerea de la sens unic la dublu sens.
 • Art. 6. – Primarul, Secretarul orașului Popești-Leordeni prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
Document semnat