Proces verbal

Încheiat azi 30.09.2022 ora 1100, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 448/23.09.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 51547/23.09.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR HALE DE DEPOZITARE/PRODUCȚIE, AMENAJARE PLATFORME BETONATE ȘI DRUM DE INCINTĂ”; inițiator: p.Primar - Todireanu Constantin Alin.
  3. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes și uz local a imobilelor având categoria de folosință Drum, respectiv DE 648, DE 530, DE 530/1 și DE 533, situate în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 al H.C.L. nr. 54/07.04.2022; inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.06.2022 centralizat, inclusiv unitățile subordonate; inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului cu normele de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni”; inițiator: p.Primar - Todireanu Constantin Alin.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE IN INTRAVILAN ȘI MODIFICARE FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA CONSTITUIRII UNEI ZONE MIXTE SERVICII, COMERȚ, LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE CIRCULAȚIE ACCESE/ALEI AUTO ȘI PIETONALE, AMENAJARE PARCAJ AUTO, AMENAJARE SPAȚII VERZI UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE”; inițiator: p.Primar - Todireanu Constantin Alin.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.

Doamna Consilier Păun Cynthia solicită completarea procesului verbal al ședinței anterioare la punctul Diverse după cum urmează:
„- Anul acesta au fost 175 de copii respinși la grădinițele 3,4 și 5, iar la Grădinița 1 nu a fost acceptat niciun copil în plus, din lipsă de locuri. Mult mai mulți părinți nici măcar nu au încercat să-și înscrie copiii aici, pentru că au văzut la vecini și prieteni că le sunt respinși copiii pe bandă rulantă. Acești oameni nu își fac buletin în localitate pentru că nu le dați motive s-o facă. Nevoile lor sunt imediate, iar promisiunile primăriei se întind pe ani de zile fără nicio finalitate. Ce se întâmplă cu sutele de copii rămași pe dinafară la grădiniță în Popești-Leordeni și ce faceți cu situațiile în care nu a fost acceptată nicio înscriere la grupa mare, care e obligatorie înaintea înscrierii la școală.”

Se supune la vot procesul-verbal completat: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotărâre privind aprobarea activității sportive „Cupa de baschet - Popești-Leordeni - Ediția I 2022”; inițiator: p.Primar - Todireanu Constantin Alin.(8)

Doamna consilier Păun Cynthia propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul: Diverse. (9)

Se supune la vot prima propunere: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot a doua propunere: 18 voturi pentru și 1(una) abținere (Lorin I).

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Propuneri:
1. dnul consilier Nistor A: Horeanu Alexandru
2. dnul consilier Ion A: Șutru Pavel
Se supune la vot:
- prima propunere: 8 voturi pentru, 7 voturi abținere și 4 voturi împotrivă a doua propunere: 12 voturi pentru și 7 voturi abținere.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Are cuvântul domnul consilier Dumitrescu C:
Acest proiect a fost în ședința comisiei nr 4 în data de 11.08.2022, iar proiectul a fost primit pe mail în data de 10.08.2022 ora 10,49.
Consilierii USR-PLUS au anunțat pe grupul comisiei că nu s-a respectat Codul Administrativ, noi nu am votat acest proiect. Propunem să fie retransmis Comisiei nr. 4 și apoi să fie pe ordinea de zi.
Se supune la vot amânarea votării acestui proiect: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 11 voturi pentru si 8 voturi abținere (consilierii Alianței USR-PLUS).

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 11 voturi pentru.

Punctul 8:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 9:Diverse:
Are cuvântul doamna consilier Cynthia Păun: în ședința din 31.08.2022 am făcut două seturi de întrebări, una era referitoare la clasa 0 și a doua era referitor la creșa de la Eldorado și ni s-a spus că voi primi răspuns.
Răspunde dnul Gheorghiu S: Domnul Ivănescu este în concediu de odihnă, voi verifica și voi răspunde.
Și a doua întrebare: care este numărul de cereri depuse de părinți pentru transportul școlar?
Răspunde dnul Gheorghiu S: Verific și vă răspund.
Are cuvântul domnul consilier Vasile Doru:
Ce se întâmplă cu campusul? Rugămintea mea ar fi dacă ar exista un calendar al proiectelor pe care noi le votăm, să evităm finalizarea proiectelor după zeci de ani.
Răspunde dnul Gheorghiu S: Proiectul este depus la C.N.I. pentru finanțare, iar parte de avize avem certificatul de urbanism și suntem în faza de obținere a acestora.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței