Proces verbal

Încheiat azi 29.01.2020 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 24/23.01.2020 și convocarea consilierilor locali conform adresei nr. 3397/21.01.2020, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 139/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere și Reabilitare sisteme hidroedilitare de alimentare cu apă și canalizare în orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Centru de Evidentă Informatizată a Persoanelor, în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu, din oraș Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc de locuințe C1 Danubiana”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc de locuințe C2 Danubiana”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc de locuințe Centură”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual al activităților cultural-educative, sportive și de tineret din anul 2020”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind Organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2020-2021; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „LOCUINȚE COLECTIVE P+2E, AMENAJĂRI ACCESE, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului cu normele de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 3341 număr C.F. vechi 3427 intabulat în cartea funciară a localității Popești-Leordeni cu numărul 105561; inițiator: Primar Petre Iacob.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a imobilelor cu număr cadastral 117126 și 117128 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate de voturi pentru.

Se dă citire înștiințării nr 3299/21.01.2020 a dlui primar Petre Iacob privind efectuarea a 10 zile C.O.în perioada 27.01-09.02.2020

La ședința participă un număr de 10 cetățeni ai orașului Popești-Leordeni.

Se dă citire ordinii de zi.

Dnul președinte Cazacu Silviu propune suplimentarea cu proiectul 16-Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Ursuleac propune: Cazacu Silviu.
Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Domnul Ivănescu Laurențiu - Șef Serviciu solicită aprobarea modificării perioadei de desfășurare a activității de la punctul 8 – „Cinematograf în aer liber” deoarece pe data de 1.06.2020 se vor desfășura activități legate de ziua copilului, iar această activitate să se desfășoare în perioada 18.09-19.09.2020.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 1 (una) abținere (Afronie A) și 1 vot împotrivă (Dogaru I).

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Domnul consilier Dogaru Ion a ieșit din sala de ședințe.

Punctul 13: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 14: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Domnul Dogaru I revine în sală de ședințe.

Punctul 15: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 1 un vot împotrivă (Afronie A) și 1 (una) abținere (Radu I).

Punctul 16: Diverse.
a) - Solicitările nr. 1339/10.01.2019 a Societății Mariana Gioni Narcis Impex SRL și nr. 3183-3184/20.01.2020 a Societății La Moșia în Popești SRL, privind ocuparea temporara a domeniului public în vederea comercializării mărțișoarelor.
Se dă citire solicitărilor.
Se supune la vot: 15 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Ion Alex).
b) - Solicitările privind ocuparea temporară a domeniului (prelungiri), după cum urmează:
-65026/2019-SC UNIVERS INTERNATIONAL CRIS SRL-20mp;
-62599/2019-PFA Pantazică Niculae-4mp;
-62594/2019-Milea Tudora 4mp;
-4354/2020-FLOWERS 15 mp;
-3071/2020-Passiflora Shop SRL-10 mp;
-3084/2020-Yasemin-Ana SRL-6 mp;
-3092/2020-La Moșia în Popești SRL-5 mp;
-3476/2020-Dote Lorin 10mp+6mp.
Se supune la vot, 15 voturi pentru și 1 vot împotriva (Ion Alexandru).
Consiliul Local acordă aviz favorabil cu respectarea cond. legale.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta