Proces verbal

Încheiat azi 27.02.2020 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 83/21.02.2020 și convocarea consilierilor locali conform adresei nr. 10429/20.02.2020, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind activitatea educativă extrașcolară „Șahul în școli”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale al Orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov; inițiatori Consilieri Locali ai orașului Popești-Leordeni: Ion Alexandru, Radu Iosif, Dogaru Ion, Niculae Anton, Voicu Laurențiu Claudiu.
 4. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 102/17.10.2019, actualizarea Caietului de Sarcini în sensul corelării acestuia cu Strategia Locală de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public, aprobarea modelului de contract pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și bugetului activității „Cercuri de lectură”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, pentru anul 2020; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de de 11.000 RON pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență al orașului Popești-Leordeni și Contractului de voluntariat; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Sală de Sport Multifuncțională Școala Generală nr. 3 din oraș Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea denumirii de stradă drumului de exploatare De 907/2 în strada Hotarului din orașul Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și ASOCIAȚIA „ȘI EU AM DREPTUL SĂ FIU PĂRINTE”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini și a Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciului de iluminat Public din orașul Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității; inițiator: Primar Petre Iacob.
 14. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC DURAZIV SRL, pentru echipamente sportive inscripționate în valoare de 5.245 RON pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Dnul președinte Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul diverse.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se dă cuvântul domnului director al poliției locale Marian Nistor: parcarea vehiculelor pe domeniul public reprezintă o problemă serioasă în orașul nostru. Începând cu anul 2017 poliția locală a avut acțiuni în sensul ăsta. Procedura este complicată, trebuie înființat un serviciu specializat, să ai spațiu de depozitare, iar în HCL 90/2019 sunt prevăzute sancțiuni pentru staționarea pe domeniul public al autovehiculelor. Au fost aplicate sancțiuni. Ca urmare, aplicarea prevederilor acestui proiect va fi pus în aplicare de către autoritatea executivă numai după ce se vor lua măsuri administrative privind: înființarea serviciului specializat, identificarea unui spațiu pentru depozitarea autovehiculelor, alocarea în bugetul local al sumelor necesare desfășurării acestei activități.
Domnul viceprimar Mitran Constantin propune completarea proiectului cu un articol care să prevadă că prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire după ce se vor îndeplini măsurile administrative.
Se supune la vot proiectul cu modificarea propusă, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 13: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 14: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 15: Diverse.
Se dă citire solicitărilor și a documentațiilor:
SC Diamond’s Elyas SRL-ocuparea domeniului public 2 mp.
Expressive Moments SRL - 4 m2
Mihai Florentina - 2 m2
Gabriel Market Invest SRL- 2 m2
Fieraru P Ana-Maria PFA - 2 m2
MRM TOP MAGIC Diverscom SRL - 5 m2
Gosip Trade Market - 5 m2
Se supune la vot, 17 voturi pentru și 1 (un) vot împotrivă (Alexandru Ion).
Consiliul Local acordă aviz favorabil cu respectarea condițiilor legale.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta