Proces verbal

Încheiat azi 20.06.2022 ora 1500 cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 283/20.06.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 33711/20.06.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui BOGDAN TOADER; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Popești-Leordeni din județul Ilfov în calitate de Lider, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 24 Unității Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov, în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport public București-Ilfov și UAT Popești-Leordeni pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare inter-instituțională, în vederea atingerii obiectivelor comune privind pregătirea, depunerea documentației pentru finanțare și implementarea proiectului „Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility-Informarea călătorilor în stațiile de transport public”; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței