Proces verbal

Încheiat azi 19.11.2018 ora 13.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 491/12.11.2018, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 4 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2018 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea modificării Contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional STB SA; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între Consiliul local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Asociația Teatrul Coquette; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrativ fiscale; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ABATOR, ANEXE, BIROURI ȘI SERVICII, AMENAJĂRI EXTERIOARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament destinate obiectivului de investiții „Proiectare și execuție-construire etapizată Grădiniță 8 grupe Sp+P+IE, branșamente la utilități și amenajare teren, din oraș Popești-Leordeni” în perioada 01.01.2019-31.12.2019; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la convenția de colaborare nr. 36965/22.11.2017 între Consiliul local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Hale depozitare-producție, amenajare circulații, spații verzi, asigurare parcări, branșamente și utilități”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Diverse.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.

Domnul domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrate a domeniului public și privat pentru activitățile de salubrizare din orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului a programului artistic și a bugetului necesar pentru organizarea evenimentelor ocazionale de sărbătoarea Centenarului Unirii în orașul Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de deszăpezire, a programului și combaterea poleiului pe drumurile publice ale orașului Popești-Leordeni în perioada de iarnă 15 noiembrie 2018-15 martie 2019; inițiator: Primar Petre Iacob.

Se supune la vot propunerea cu proiectele de hotărâre pentru suplimentarea ordinii de zi, unanimitate voturi, pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi, pentru.
Ordinea de zi se renumerotează, astfel că punctul 10 – diverse, va deveni punctul 13.
La ședință participă și dnul Primar Petre Iacob.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Rectificarea nr. 4 a bugetului local.
Se dă citire documentației.
Domnul viceprimar Mitran Constantin dă citire amendamentului formulat în baza art. 43 din Regulamentul cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, înregistrat sub nr.22940/16.11.2018.
Domnul consilier Dogaru Ion formulează un amendament în sensul alocării sumei de 10.000 lei, în vederea executării unui branșament electric pentru Grădinița nr. 3, din suma de 60.000 lei.
Se supun la vot amendamentele, unanimitate voturi, pentru.
Se supune la vot rectificarea nr.4 a bugetului local cu amendamentele aferente pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alienate, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5: – PUZ abator.
Se dă citire documentației.
Domnul consilier Alexandru Ion:
Propun completarea acestui proiect de hotărâre.
Se propune retragerea proiectului de pe ordinea de zi.
Domnul primar Petre Iacob este de acord.
Se supune la vot retragerea, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Dogaru I.).

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 13 voturi pentru și 2 (două) împotrivă (Dogaru I. și Alexandru I.)
Domnul consilier Alexandru Ion:
Am solicitat sa vină să ne prezinte starea Planului Urbanistic General de către cei care îl fac.
Se propune ca în ședința ordinară din decembrie sa fie prezentat PUG-ul.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 11: – Centenar.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1 (una) abținere (Alexandru I.).

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 13: Diverse.
Adresa înregistrată sub nr. 20292/01.11.2018 a Școlii Gimnaziale nr. 3 prin care solicită aprobarea punerii la dispoziție a sălii de mese din cadrul Grădiniței nr. 3 între orele 13-17,30 Asociației Părinților din Școala Gimnazială nr. 3 pentru activitatea de tip: Școală după școală pentru clasele pregătitoare IV.
Se dă citire adresei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Solicitarea nr. 21245/07.11.2018 a SC Passiflora privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 4 m2.
Se dă citire solicitării.
Se supune la vot, 13 voturi pentru și 2 (două) voturi împotrivă (Voicu C. și Alexandru l.).
Consiliul local a acordă aviz favorabil condiționat.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta